Broker Eksportowy

Cykl seminariów „Export Professionals” – Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową 18-19 luty 2022 r.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza na kolejne organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium online poświęcone podnoszeniu kompetencji eksportowych pomorskich przedsiębiorców.

Seminarium realizowane jest w ramach cyklu seminariów „Export Professionals” – czterech dwudniowych (piątek i sobota) intensywnych wykładów online wypełnionych praktyką i wiedzą ekspercką w zakresie organizacji i rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa.

 

Poszczególne seminaria będą poświęcone następującym zagadnieniom:
 • Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową – 18-19.02.2022 r.
 • Badania rynku i modelowanie biznesowe oraz budowanie relacji biznesowych z wykorzystaniem narzędzi online (platformy do spotkań B2B, targi, konferencje) – 25-26.02.2022 r.
 • Skuteczne negocjacje handlowe w Polsce i na arenie międzynarodowej oraz marketing międzynarodowy z elementami wykorzystania e-marketingu do budowania wartości marki.
 • Wprowadzanie polskich marek na wybrane rynki: azjatyckie, Europy wschodniej i zachodniej.

 

Gzie i kiedy:

Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej clickmeeting. Zaproszenia wysyłane są do zarejestrowanych uczestników dzień przed planowanym wydarzeniem.

W seminariach mogą brać udział przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę w województwie pomorskim.

Zakres tematyczny pierwszego seminarium:

Dzień 1. 18.02.2022 r., godzina 9:00 – 16:00

 1. Uwagi wstępne w zakresie eksportu.
 2. VAT bez tajemnic – opodatkowanie eksportu.
 3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i usług.
 4. Ochrona własności intelektualnej eksportera.
 5. Przenoszenie praw autorskich – klauzule, zapisy, formy.
 6. Produkcja licencyjna.
 7. Ochrona innowacji: patent i znak towarowy.
 8. Charakterystyka i główne problemy umów handlowych w działalności eksportowej.

 

Prelegent: Krzysztof Skrobański

 

Dzień 2. 19.02.2022 r., godzina 9:00 – 15:00

 1. Hierarchia, źródła prawa: zależność między konwencją, a prawem krajowym.
 2. Rozporządzenie Rzym I – wybór prawa właściwego.
 3. Rozporządzenie Bruksela bis – omówienie właściwości sądu.
 4. Zasady odpowiedzialność za towar w transporcie: Incoterms.
 5. Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 6. Wyłączność w umowach międzynarodowych – szansa i ryzyko.
 7. Umowa o zachowaniu poufności (NDA) jako instrument współpracy i nacisku w umowach międzynarodowych.
 8. Charakterystyka listu intencyjnego w obrocie międzynarodowym – na co uważać?
 9. Case study umowy handlowej opartej na eksporcie.
 10. Wspólna analiza ryzyka i zastosowanych rozwiązań przykładowego dokumentu.

 

Prelegent: Krzysztof Skrobański

 

Sylwetki prelegentów:

Krzysztof Skrobański – Partner Zarządzający Kancelarii Radców Prawnych COGNITOR Skrobańscy i Szarmach. Radca prawny z 5-letnim doświadczeniem. Zawodowo zajmuje się wsparciem przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego i gospodarczego. W swojej praktyce skupia się także na wsparciu handlu zagranicznego różnych branż, od elektroniki po branżę spożywczą. Tworzy i recenzuje umowy handlowe w obrocie unijnym i międzynarodowym. Aktywnie wspiera lokalnych przedsiębiorców oraz startupy. W pracy zawodowej stawia przede wszystkim na skuteczność i prostotę rozwiązań, przygotowywanych indywidualnie dla Klientów. Prywatnie – miłośnik fantastyki, historii i żeglarstwa.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17.02.2022 r. do godziny 16.00.


Szczegółowe informacje:

Donata Strycharczyk
e-mail: promocja@swp.gda.pl


Zgłoszenia:

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności