Broker Eksportowy

Export Professionals | Wprowadzanie polskich marek na wybrane rynki: Zjednoczone Emiraty Arabskie i Afryka. 26-27.11.2021

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza na kolejne organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium online poświęcone podnoszeniu kompetencji eksportowych pomorskich przedsiębiorców.

Seminarium realizowane jest w ramach cyklu seminariów „Export Professionals” – czterech dwudniowych (piątek i sobota) intensywnych wykładów online wypełnionych praktyką i wiedzą ekspercką w zakresie organizacji i rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa. W seminariach mogą brać udział przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę w województwie pomorskim.

 

Harmonogram spotkania 26-27 listopada 2021 r.
26.11.2021, godz. 09:00 – 15:00

09:00 – 11:15
I Blok tematyczny – budowanie relacji z kontrahentami z Afryki i ZEA
A. Zwyczaje biznesowe na rynku afrykańskim (Afryka Subsaharyjska i RPA) i ZEA oraz ich wpływ na budowanie skutecznych relacji biznesowych.
B. Skuteczna komunikacja z klientami z Afryki i ZEA z wykorzystaniem narzędzi internetowych.
C. Budowanie relacji biznesowych z partnerami z rynku afrykańskiego i ZEA poprzez udział w zagranicznych misjach gospodarczych, targach oraz podczas bezpośrednich spotkań biznesowych.

11:15-13:15
II Blok tematyczny – strategie wejścia na rynek afrykański i ZEA
A. Strategie wejścia na rynek afrykański i ZEA ze szczególnym uwzględnieniem strategii produktu, ceny, dystrybucji (kanały dystrybucji) i promocji (narzędzia promocji)
B. Omówienie case study (studium przypadku) wejścia na rynek afrykański przez firmę zagraniczną.
C. Omówienie case study (studium przypadku) wejścia na rynek ZEA przez firmę zagraniczną.

13:30-14:30
III Blok tematyczny – konkurencyjność na rynku afrykańskim i w ZEA
A. Analiza konkurencji na rynku afrykańskim i w ZEA
B. Benchmarkig w praktyce

14:30–15:00
Sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Prelegent: Agnieszka Pawłowska

 

 

27.11.2021, godz. 09:00 – 15:00

09:00–10:05
I Blok tematyczny – wymogi prawne i podatkowe
A. Omówienie administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia obrotu zagranicznego
B. Formalności podatkowe i celne w obrocie zagranicznych z uwzględnieniem eksportu na rynek afrykański i ZEA
C. Dane makroekonomiczne perspektywicznych rynków na rynku afrykańskim na wybranych przykładach (RPA, Kenia) i w ZEA

10:05-12:15
II Blok tematyczny – branże perspektywiczne na rynku afrykańskim na przykładzie wybranych krajów (RPA, Kenia) i w ZEA
A. Wskazanie i omówienie branż z największym potencjałem na rynku afrykańskim, w tym także
branż gdzie import do Afryki jest znaczny (RPA, Kenia) oraz na rynku ZEA.
B. Szanse i bariery w eksporcie na rynek afrykański i do ZEA.
C. Analiza rynku z wykorzystaniem analizy PEST.
D. Poszukiwanie partnerów zagranicznych – metody oraz instytucje wspierające na rynku
afrykańskim i w ZEA.

12:15-13:30
III Blok tematyczny – model wejścia na rynek afrykański
A. Omówienie modelu biznesowego Canvas (BMC) jako narzędzia wykorzystywanego w
tworzeniu strategii wejścia na rynek afrykański
B. Analiza produktu/usługi eksportowej pod kątem rynku afrykańskiego i ZEA z wykorzystaniem analizy SWOT.

13:30–14:00
sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Prelegent: Janetta Sałek

 

 

Prelegenci:

Agnieszka Pawłowska – absolwentka Executive MBA Georgia University Atlanta oraz doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Posiada 18 lat doświadczenia w Biznesie Międzynarodowym. Swoje doświadczenie zdobywała zarządzając Działami Eksportu w firmach produkcyjnych, z sukcesem wprowadzając i rozwijając produkty na rynkach zagranicznych, w tym na rynkach Chin, USA i RPA. Specjalizuje się w budowaniu strategii eksportowych dla firm, wprowadzaniu firm na rynki międzynarodowe, budowaniu wizerunku marki, sprzedaży eksportowej oraz w operacyjnym wsparciu eksportu. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Global Strateg Consulting sp. z o.o., gdzie jako ekspert wspiera polskie firmy w internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz operacyjnych działaniach i outsourcingu sprzedażowym. Zajmuje się również aspektami kulturowymi w eksporcie i nawiązywaniu relacji handlowych, prawnymi oraz podatkowo-księgowymi wymogami wprowadzania produktów bądź usług na rynki. Dysponuje wieloma studiami przypadku prowadzenia działalności eksportowej na wielu rynkach zagranicznych. Ponadto, prowadzi działalność szkoleniową, podczas której stara się odpowiadać na pytania jakie towary i usługi warto eksportować do USA, Chin czy na rynek afrykański oraz jakie są najbardziej dochodowe i atrakcyjne branże dla lokalnych importerów w tych krajach. Posiada również doświadczenie w dziedzinie e-commerce, w zakresie omówienia zasad i etapów tworzenia, wdrażania i implementacji najważniejszych kanałów e-commerce’owych wykorzystywanych w eksporcie na rynki zagraniczne.

 

Janetta Sałek – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przez 12 pracowała jako doradca Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Świadczyła usługi konsultingowe z zakresu strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym na potrzeby pozyskiwania dofinansowań unijnych. Ekspert z zakresu wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne tj. pozyskiwania zagranicznych kontrahentów dla klientów krajowych, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, tworzenia strategii finansowania działań na rynkach zagranicznych, tworzenia planów rozwoju eksportu. Posiada doświadczenie w dziedzinie handlu zagranicznego obejmujące m.in. transakcje w handlu zagranicznym, handel międzynarodowy, prawo międzynarodowe, negocjacje handlowe, cło i podatki w eksporcie, finansowanie handlu zagranicznego, ryzyko w handlu zagranicznym, współpraca z partnerami handlowymi i pośrednikami na rynkach zagranicznych.

 

Gdzie i kiedy:

Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej Clickmeeting.
Zaproszenia wysyłane są do zarejestrowanych uczestników dzień przed planowanym wydarzeniem.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25.11.2021 r. do godziny 16.00.


Szczegółowe informacje:

Karolina Musielewicz
e-mail: karolina.musielewicz@swp.gda.pl


Zgłoszenia:

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności