Broker Eksportowy

Seminarium: Czy rynek Ukraiński jest szansą dla polskich firm?

Ukraina nie jest tak bogatym krajem jak Niemcy czy kraje skandynawskie. Jest ona wciąż nieoczywistym kierunkiem eksportu dla wielu polskich firm, który jednak warto poznać i zweryfikować czy nie jest to obszar eksportu właśnie dla Twojego biznesu? Nasze seminarium to doskonała dawka wiedzy o tym, co rynek ukraiński może zaoferować polskim przedsiębiorcom.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości” serdecznie zaprasza na organizowany w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy bezpłatny seminarium informacyjny dotyczący podejmowania działań eksportowych przez MŚP na rynku ukraińskim.

Spotkanie dedykowane jest pomorskim przedsiębiorcom z sektora MŚP rozpoczynającym lub rozwijającym działania eksportowe.

 

TERMIN: 16.11.2021 r.

Harmonogram spotkania

12:00-12:30 Prezentacja o rynku Ukraińskim i działaniach Zagranicznego biura handlowego w Kijowie PAIH – dr Tetiana Chuzha, ZBH Kijów (w języku polskim)

 • Oferta Grupy PFR dla biznesu. Główne Programy i narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców oferowane przez PAIH SA.
 • Ukraina: podstawowe informacje gospodarcze. Sytuacja w czasie pandemii.
 • Wymiana towarowa Polski z Ukrainą. Uwarunkowania formalne w handlu z Ukrainą.
 • Możliwości i doświadczenie współpracy polskiego biznesu z Ukrainą.
 • Działania ZBH Kijów w zakresie wspierania polskiego biznesu na Ukrainie.
 • Przykłady Polskich firm, które osiągnęli sukces na rynku ukraińskim.
12:30-13:15 Zasady prawne wejścia na rynek ukraiński – kancelaria prawna (w języku angielskim) – SDM Partners, dr. Dmytro Syrota (w języku angielskim)

 • Statystyki inwestycji zagranicznych w latach 2020-2021 na Ukrainie.
 • Przykłady dużych projektów inwestycyjnych (uwarunkowania
  skutecznych działań).
 • Kluczowe obszary inwestycji.
 • Podstawowe informacje podatkowe (CIT, PIT, VAT, podatek
  jednolity itp.).
 • Formy inwestycji (Sp. z o.o., wspólne przedsiębiorstwo,
  przedstawicielstwo, dystrybutorzy lokalni).
 • Nowe możliwości dla inwestorów (prawo chroniące duże inwestycje, możliwości pozasądowego rozwiązania sporów).
 • Ciekawe usługi online dla biznesu (weryfikacja partnerów, rejestry
  państwowe itp.).
13:15-14:00 Porównanie sprzedaży produktów IT w Polsce, na Ukrainie i w innych krajach – Igor Dzhebyan, założyciel And.cards (w języku angielskim)

 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Wydarzenie będzie prowadzone w językach polskim i angielskim.

Seminarium odbywa się online po zalogowaniu na platformie internetowej udostępnionej przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER dla wszystkich zarejestrowanych.

 

Szczegółowe informacje:
Bogdan Zhukevych
e-mail: b.zhukevych@inkubatorstarter.pl

 

Zgłoszenia

Adres siedziby:

Dane osoby wypełniającej formularz

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności