Broker Eksportowy

SEMINARIUM: TRANSFORMACJA CYFROWA SPRZEDAŻY 2.0 | 09.11.2021 r.

Rok temu w trakcie pandemii podczas pierwszego seminarium Transformacji Cyfrowej Sprzedaży zaprezentowaliśmy narzędzia i technologie mogące pomóc przedsiębiorcom uodpornić swoją firmę na zmieniającą się sytuację i dostosowanie się do nowych przyzwyczajeń konsumentów. Czy pandemia faktycznie zmieniła cyfrową transformację polskich producentów, sprzedawców i dystrybutorów? Wydaje się, że przyspieszyła nieuniknioną digitalizację biznesu. Zachowania klientów B2C coraz szerzej przenoszą się na klientów typu B2B, czyli przedsiębiorców, właścicieli mikro i dużych firm, pracowników działu zakupów i freelancerów. Dostawcy, producenci, hurtownicy, pośrednicy – powoli wszyscy, którzy prowadzą sprzedaż w modelu business-to-business, decydują się na cyfrową transformację swojego biznesu. Na prośbę pomorskich przedsiębiorców wracamy do tematu cyfryzacji z nowymi rozwiązaniami wspierającymi eksport.

Gdzie i kiedy:
Seminarium w formule stacjonarnej rozpocznie się 9 listopada 2021 r . o godzinie 12.00. w Hotelu Scandic Gdańsk. Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w wydarzeniu na miejscu możliwe będzie dołączenie ONLINE.
Szczegółowa agenda wydarzenia:
12.00 – 12.10 Otwarcie spotkania. Pomorski Broker Eksportowy – Marek Kruszewski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
12.10 – 12.30 Jak pozyskać dofinansowanie do 200 tys. zł na zakup usług B+R? – Anna Kwaśnik, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
12.30 – 13.00 Jak z pomocą Internetu zdobyć klientów w nowej rzeczywistości – Wioleta Magdziarz, Google Firmy Jutra
13.00 – 13.30 Pandemia i wirtualna rzeczywistosc – zarządzanie zasobami ludzkimi juz nigdy nie bedzie takie same – Paweł Luszuk, Flint Tech
13.30 – 14.00 Rozwiązania i produkty ułatwiające relacje na rynku zagranicznym -Robert Fedorowicz, Santander Bank Polska S.A.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08.11.2021 r. do godz. 10:00
Kontakt:
Marek Kruszewski
e-mail: m.kruszewski@rigp.pl,
tel. 665 771 277

 

Zgłoszenia
Proszę wpisać nr PKD działalności lub N/D jeśli nie dotyczy (np. podmiot zagraniczny)

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00

2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe (w wypadku powyższego ogłoszenia: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza). Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).

3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.

4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.

5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.

8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.

9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.

11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.

12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.

15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności