Broker Eksportowy

Zostań dostawcą „Wuja SAMa!”. Seminarium. 25.05.2023, Gdańsk

Agencja Rozwoju Pomorza  zaprasza na warsztaty dla pomorskich firm dostrzegających potencjał w startowaniu w przetargach / zamówieniach publicznych organizowanych przez instytucje rządowe USA – przede wszystkim przez siły zbrojne USA stacjonujące w Europie.

Warunkiem udziału w amerykańskich przetargach rządowych jest uprzednia rejestracja w publicznym systemie przetargowym USA, tj. www.sam.gov. Podczas seminarium dowiedzą się Państwo, jak praktycznie zarejestrować się w tym systemie, jak wyszukiwać przetargi pod profil swojej firmy, a także jak najlepiej przygotować się do występowania w przetargach organizowanych przez instytucje rządowe USA.

Na platformie www.sam.gov publikowanych jest wiele przetargów, w których mogą brać udział polscy przedsiębiorcy. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem sił zbrojnych USA w Polsce na rozmaite towary i usługi – perspektywa znalezienia nowego, publicznego i wiarygodnego klienta powinna okazać się dla nich bardzo interesująca. Firmy zamierzające uczestniczyć w seminarium będą miały możliwość skorzystania ze wsparcia w procesie rejestracji, jak również zarejestrowania swoich podmiotów w trakcie szkolenia.

Aby przejść proces rejestracji podczas warsztatów, firmy muszą przygotować stosowne informacje o sobie i uzyskać do czasu rozpoczęcia seminarium numer NCAGE.

Celem przygotowania kompletnej i szczegółowej informacji uczestnicy chętni do dokonania rejestracji firmy są proszeni o bezpośredni kontakt z Jolantą Carkowską (e-mail: jolanta.carkowska@arp.gda.pl tel.: 609 000 250).

Jedna z części spotkania odbędzie się w języku angielskim.

 

Gdzie i kiedy?

25 maja 2023 (czwartek), godz. 9:00-13:30

Olivia Business Centre, Olivia Six
Aleja Grunwaldzka 472 D
Gdańsk

 

Program
9:00 – 9:25 Rejestracja uczestników
9:25 – 9:30 Przywitanie
9:30 – 12.00 „Rejestracja w SAM krok po kroku – przewodnik po procedurze rejestracji w systemie SAM.gov” Jacek Choromański

Adwokat z kancelarii prawnej Miller Canfield

 

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:00 „Identyfikowanie możliwości biznesowych w systemie SAM – jak skutecznie wyszukiwać w systemie SAM.gov informacji o interesujących nas przetargach” Jacek Choromański

Adwokat z kancelarii prawnej Miller Canfield

 

13:00 – 13:30 „You got registred and now what….” Liz Megli

CF APMP | Founder and Principal

13:30 – 13:35 Zakończenie  

 

Prelegenci
Jacek Choromański

Adwokat z kancelarii prawnej Miller Canfield

Jest adwokatem w kancelarii prawnej Miller & Canfield w Warszawie, w której kieruje praktyką zamówień publicznych oraz obronności. W ramach prowadzonej praktyki doradza klientom w obszarze prawa zamówień publicznych, międzynarodowych przetargów publicznych, specjalizuje się również w prawie nieruchomości, prawie upadłościowym oraz prowadzi spory sądowe. W ramach praktyki międzynarodowych przetargów publicznych miał okazję prowadzić szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju, które były skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w przetargach organizowanych dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce

 

Liz Megli

CF APMP | Founder and Principal

Liz founded Theme Strategic Proposals in May 2017 after years of corporate proposal management experience. Her experience ranges from architecture, engineering, and construction to IT services and litigation defense. She has prepared proposals submitted to 30 Fortune Top 100 companies and to more than 75 government agencies and municipalities.
Liz shows her attention to detail and her passion for helping clients navigate through the information needed by helping prepare compliant, responsive, and persuasive proposals. She applies Shipley methods and leverages her hard-earned Foundation Certification from the Association of Proposal Management Professionals (APMP) in order to keep the proposal process running effectively and efficiently.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc za pośrednictwem poniższego formularza. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Firmy, które zgłoszą swój udział w wydarzeniu, wezmą udział w procesie rekrutacji i zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Informacje

Jolanta Carkowska

e-mail: jolanta.carkowska@arp.gda.pl

tel. 609 000 250

 

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim oraz programów partnerskich.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w związku z organizacją przez Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku (zwanego dalej: Projektem) wydarzenia na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane podmiotowi współorganizującemu wydarzenie, tj. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation - Oddział w Brukselii w Belgii (ul. Marie de Bourgogne 52/2, 1000 Bruksela, zarejestrowany w Crossroads Bank for Enterprises (BCE) of Belgium pod numerem 0850.850.148), w celu przesłania Państwu przez ten podmiot linku umożliwiającego udział w webinarium. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych przez ww. podmiot, jak również w celu przesyłania Państwu informacji o jego ofercie, Państwa dane kontaktowe zostaną mu udostępnione także w tym celu.
4. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
5. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie
6. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności