Broker Eksportowy

BROKER ZAGRANICZNY

W tym miejscu na podstawie przesłanych formularzy zamieszczamy odpowiedzi na pytania związane z poszczególnymi etapami konkursu, wypełnianiem dokumentacji konkursowej, realizacją usługi Brokera zagranicznego i jej możliwościami.

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny – nie zastępują obowiązującego Regulaminu konkursu oraz jego załączników.


Czy mogę uprzejmie prosić o terminarz – nawet bardzo orientacyjny i niepewny dot. konkursu broker eksportowy zagraniczny. Kiedy będzie ocena wniosków, wyniki, kiedy zacznie się usługa ekspercka dla nas, kiedy okres wyjazdów.

Ogólny harmonogram:

Termin konkursu  02.03- 30.06.2020.

Ocena złożonych wniosków: do końca lipca 2020.

Podpisywanie umów: do końca sierpnia 2020.

Wybór wykonawcy: listopad 2020

Rozpoczęcie współpracy między firmą a wykonawcą od listopada. Wyjazdy marzec/kwiecień 2021, usługa powinna być realizowana maksymalnie do maja 2021.


Czy dystrybutor może wystartować w konkursie?

Tak, jednak zgodnie z kryteriami oceny wniosku więcej punktów w ramach oceny uzyskują firmy oferujące własne produkty/usługi. O wyborze firm do usługi będzie decydowała ocena wniosku i potencjału firmy na podstawie badania Pro eksport na tle pozostałych ocen.


W poprzedniej edycji staraliśmy się o wsparcie ale nie skorzystaliśmy, czy możemy teraz aplikować?

Tak, mogą Państwo złożyć wniosek, jeśli nie została ostatecznie zawarta umowa na udział w usłudze Brokera zagranicznego.


W naszej sytuacji następuje właśnie zmiana organizacji firmy – podział firmy na dwie spółki z o.o. (ten sam właściciel) – jedna spółka prowadziła działalność eksportową od wielu lat, ale wolelibyśmy złożyć wniosek jako druga spółka, która tę działalność dopiero zaczyna prowadzić.

Wymogiem udziału w usłudze jest prowadzenie działalności przez okres minimum dwóch lat, wynika to z konieczności oceny sytuacji finansowej firmy, jako warunku udzielenia pomocy de minimis , którą jest objęta usługa.


Mam pytanie do oświadczenia o statusie MŚP. Potrzebne są w nim dane ze sprawozdania finansowego z trzech ostatnich lat obrotowych. Za rok 2019 firma ma czas na zatwierdzenie sprawozdania do końca czerwca 2020 r. Rozumiem, że należy wziąć pod uwagę 2018, 2017 i 2016 rok?

Wypełniając Oświadczenie o statusie MSP powinni bazować Państwo na zamkniętych latach obrotowych, rok 2019 nie musi być zatwierdzony, żeby móc go uwzględnić w oświadczeniu.
W oświadczeniu biorą Państwo zatem pod uwagę lata 2019,2018 i 2017.


Jaki jest cel wpłaty kaucji w wysokości 21 tyś zł?

Wplata kaucji stanowi zabezpieczenie realizacji umowy pomiędzy firmą korzystającą ze wsparcia w postaci usługi Brokera zagranicznego a Agencją Rozwoju Pomorza S.A.. Wpłata kaucji jest warunkiem zawarcia umowy na skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego.

Kaucja stanowi jeden z możliwych sposobów zabezpieczenia umowy, innym jest złożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę 21 tyś zł. Firma przed podpisaniem umowy będzie wezwana przez ARP S.A. do wniesienia zabezpieczenia w wybranej formie. W przypadku wyboru zabezpieczenia w postaci kaucji, po wyborze wykonawcy i określeniu właściwej kwoty za wykonanie usługi dla firmy, ARP S.A. wezwie firmę do zapłaty podatku VAT. W przypadku wpłacenia zabezpieczenia umowy w kwocie 21 tyś zł, ARP skompensuje otrzymają kaucję z kwotą podatku VAT za wykonanie usługi (kwota podatku VAT nie podlega dofinansowaniu). Po zakończeniu usługi ARP zwróci resztę wpłaconej kaucji firmie uczestniczącej w usłudze. Firma zaś na podstawie otrzymanej faktury będzie mogła odliczyć sobie zapłacony VAT.


Czy kaucja zostanie zwrócona i kiedy?

Reszta kaucji po odliczeniu od niej należnego podatku VAT od ostatecznego kosztu usługi zostanie zwrócona firmie po zakończeniu realizacji usługi Brokera zagranicznego tj. w czerwcu 2021.


Z uwagi na to, że w przypadku skorzystania z usługi brokera zagranicznego będziemy zobligowani uiścić kwotę podatku VAT, bardzo proszę o informację, jaka stawka VAT jest przewidziana dla tej usługi.

Usługa będzie objęta stawką VAT 23%.


Czy kolejność złożenia wniosków będzie brana pod uwagę przy ocenie?

Przy ocenie złożonych wniosków, kierujemy się tylko i wyłącznie kryteriami oceny do konkursu Broker zagraniczny. W kryteriach oceny nie ma kryterium, które mówiłoby, że znaczenie ma kolejność zgłoszeń, ważne jest, żeby wniosek został złożony w terminie konkursu tj. do 30 czerwca 2020.


Mam pytanie dot. punktu B9 (wniosek) i punktacji – „Proszę opisać działania eksportowe podejmowane przez Wnioskodawcę w okresie pięciu ostatnich lat.”

Czy w sytuacji, gdy firma prowadzi takie działania, ale dopiero od roku 2020, to punkty zostaną przyznane?

Okres, którego dotyczy ocena działań eksportowych to maksymalnie 5 lat, tzn. że wypełniając wniosek działania realizowane w tym okresie powinny Państwo zawrzeć. Jeśli firma realizuje działania eksportowe od 2020, to je powinniście Państwo opisać (wskazać rynki, podejmowane działania, % sprzedaży na eksport), aktywność firmy zostanie oceniona a punkty przyznane zgodnie z podanymi niżej składowymi oceny tego kryterium tj.:

1) Czy Wnioskodawca eksportuje produkty/ usługi? Wskazanie rynków na jakie Wnioskodawca eksportuje swoje produkty/usługi.

               Tak – 2 pkt. – w przypadku wymienienia rynków

               Nie – 0 pkt.

2) Opis działań eksportowych, które podejmował do tej pory Wnioskodawca uwzględniający: wskazanie przedmiotu/ów eksportu, opis sposobu sprzedaży na zagraniczny rynek, okres prowadzenia działalności eksportowej.

             – opis

             – brak opisu

3) Ile procent sprzedaży stanowi sprzedaż na eksport? – max 2 pkt.

           Poniżej 5 % – 0pkt

           6 –50 % – 1 pkt.

          51- 100% – 2 pkt

Natomiast, proszę mieć na uwadze, że do konkursu mogą przystąpić Wnioskodawcy, którzy prowadzą działalność od  minimum 2 lat. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru CEIDG lub KRS i wskazanej w dokumencie daty rozpoczęcia działalności.


Co w przypadku pojawienia się zamieszania z wirusem w trakcie realizacji usługi i obostrzeń wynikających z tego stanu?

W zasadach udziału w usłudze wprowadzono zastrzeżenie, że w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających odbycie spotkań na rynkach zagranicznych związanych z wprowadzeniem ograniczeń związanych z pandemią COVID 19, spotkania, które miały odbyć się w czasie wyjazdów na rynki zagraniczne zostaną zrealizowane w Polsce w trybie online za pomocą narzędzi komunikacji internetowej.

Ocena wystąpienia takich okoliczności będzie leżała po stronie zamawiającego wykonanie usługi, czyli Agencji Rozwoju Pomorza S.A.


W ramach programu można sfinansować wyjazd jednego reprezentanta firmy. Czy z własnych środków na spotkania B2B można zaprosić drugiego reprezentanta firmy? Płacąc za jego podróż, zakwaterowanie spoza projektu – ze środków firmy?

Tak, w ramach usługi zostanie sfinansowany wyjazd na spotkania jednego reprezentanta firm, jednak jeśli firma uzna, że chciałaby, aby w spotkaniach uczestniczyły jeszcze inne osoby z firmy, to będzie musiała sama sfinansować wszystkie koszty podróży i pobytu zagranicą tej osoby.


Jaki będzie czas np. w godzinach poświęcony na spotkania/interakcje z konsultantem. Doczytałam, że usługa trwa 150 dni, na I etap doradczy dedykowanych jest 90 dni – wykonanie badań i analiz wybranego przez firmę rynku zagranicznego.

Chcielibyśmy poważnie przygotować się do takiej usługi, żeby to zrobić potrzebujemy informacji ile czasu należy przeznaczyć na ten projekt, w części „nie wyjazdowej”, właśnie pracy tutaj na miejscu z doradcą/konsultantem.

Uczestnik wsparcia zobowiązany jest do aktywnej współpracy z Organizatorem i Wykonawcą  w zakresie dotyczącym realizacji umowy: 

a) współpracy z Wykonawcą, dostarczania ogólnych informacji o firmie, które będą niezbędne 
do realizacji usługi Brokera zagranicznego. 

b) ciągłego kontaktu z wykonawcą i powiadamiania o ewentualnych problemach  w realizacji usługi drogą  mailową;

W usłudze nie ma określonego czasu pracy z firmą, wskazane są prace, które wykonawca musi wykonać z firmą w ramach usługi, sprowadzają się one do zebrania od firmy informacji o niej, potrzebnych do analizy rynku i raportu i preferencji dotyczących kontrahentów oraz przygotowanie z firmą oferty produktowej/usługowej kierowanej do potencjalnych kontrahentów (zarówno przy pierwszym kontakcie, jak i podczas spotkań).Bieżąca praca wykonawcy będzie konsultowana z Państwem mailowo i telefonicznie. Wykonawca, który przedstawi Państwu harmonogram pracy w ramach usługi, zaraz po jej rozpoczęciu. Zgodnie z zakresem usługi w etapie I ( trwa 90 dnia) powinna być zaangażowana przynajmniej jedna osoba z firmy, w etapie II ( trwa 60 dni + wyjazd zagraniczny ) także jedna osoba z firmy.


Czy będziemy mieli wgląd w listę potencjalnych kontrahentów, z którymi Broker będzie chciał się w naszym imieniu kontaktować?

Tak, lista kontrahentów zostanie przygotowana w ramach części analitycznej usługi w oparciu o informacje zebrane od Państwa oraz wykonane analizy rynku, na który celuje Państwa firma ze swoim produktem i usługą. Wykonawca wspólnie z firmą wytypuje tych potencjalnych kontrahentów, którzy mają największy potencjał i odpowiadają na Państwa możliwości i oczekiwania. Następnie wykonawca przystąpi do kontaktu i do próby nawiązania relacji z tymi kontrahentami.


Czy możemy nie zgodzić się na kontakt Brokera z wybranymi kontrahentami (mogą to być np. firmy, z którymi mieliśmy już wcześniej jakieś relacje i nie chcemy nawiązywać z nimi kontaktu)?

Tak, ci kontrahenci mogą zostać wyłączeni z listy i będą Państwo mogli poprosić Wykonawcę, aby nie nawiązywał z nimi kontaktu.


Czy mogę sam zaproponować lub uzupełnić kontakty od firmy doradczej w kwestii spotkań zagranicznych?

Tak, mogą Państwo przekazać wykonawcy listę potencjalnych partnerów biznesowych
i poprosić o nawiązanie z nimi kontaktu. Wykonawca oprócz zaproponowanych przez Państwa kontrahentów przygotuje także samodzielnie listę kontrahentów.


„Uczestnik wsparcia wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora na stronie internetowej Projektu całości lub części opracowań obejmujących charakterystyki rynku zagranicznego oraz analizy możliwości sprzedaży na rynek zagraniczny wykonanych w ramach pierwszego etapu usługi z zastrzeżeniem, że nie będą one zawierać danych kontaktowych firmy tj. nazwy i adresu oraz innych danych, które mogą decydować o jej identyfikacji. Publikacja materiału nastąpi po upływie 6 miesięcy po zakończeniu usługi Brokera zagranicznego „

Czy tego typu dane zostały opublikowane w poprzednim konkursie? Czy mogę prosić o  wskazanie miejsca, gdzie można je zobaczyć?

Raporty z badania rynku będą publikowane w lipcu 2020 zgodnie z umową zawartą z firmami uczestniczącymi w usłudze. Raporty przygotowane w ramach cyklu usług brokera zagranicznego 2020/2021 będą publikowane pod koniec 2021 roku.


Obowiązki uczestnika cd.

„Uczestnik wsparcia dostarczy wszelkich informacji o przedsiębiorstwie, które będą niezbędne do realizacji usługi Brokera zagranicznego.”
Proszę o dokładniejszy opis informacji, do których dostarczenia mamy się zobowiązać. Nie możemy zobowiązać się do dostarczenia wszystkich danych, które posiadamy – może to być np. tajemnica handlowa.

Zakres danych, które Państwo będą zobowiązani dostarczyć musi pozwalać na przygotowanie raportu o rynku oraz przedstawienie oferty Państwa produktów/usług potencjalnym kontrahentom. Zgodnie z opisem usługi Brokera zagranicznego wstęp do raportu zawiera charakterystykę firmy na podstawie zebranych od niej danych. Chodziło nam głównie o to, aby wykonawca lepiej poznał specyfikę Państwa firmy i w jaki najlepszym stopniu dobrał kontrahentów.To, co Państwo przekażecie wykonawcy zależy od Państwa woli, Wykonawca będzie pytał o to, co będzie mu potrzebne do wykonania usługi.

Ponadto, jeśli będą Państwo mieli taką wolę, firma będzie mogła zawrzeć z wykonawcą umowę o poufności.


W jednym z pytań załącznika „kryteria oceny wniosku” jest: „Weryfikacja czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.
Czego dotyczy ta weryfikacja?

Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych weryfikacji podlega czy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich były w przeszłości:

  • wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  • wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184*,
  • pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegające zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

Kryterium to sprawdzamy  na podstawie złożonego przez Państwa oświadczenia w wypełnionym wniosku o dofinansowanie na usługę Brokera zagranicznego sekcja D pkt.3.

*art.184
1. Wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i 3, są dokonywane zgodnie z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.
2. Przy wydatkowaniu środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. c i d, a także środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z tych środków, stosuje się odpowiednio zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa.


Pytania dotyczące Konkursu na skorzystanie z usługi Brokera Zagranicznego można wysyłać za pośrednictwem formularza:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać odpowiedź na adres e-mail prosimy o zaakceptowanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a następnie wpisanie adresu e-mail:
Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacja konkursu dla firm na skorzystanie z usług Brokera zagranicznego  w ramach  Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu odbywa się na następujących zasadach:
1.    Administratorem danych zbieranych w przypadku Brokera Zagrannicznego jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100.
2.    Państwa dane przetwarzamy w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie przesłane w ramach formularza umieszczonego na stronie internetowej projektu dotyczacego konkursu Brokera zagranicznego, w tym w celu:
•    nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z udziałem w konkursie i projekcie,
3.    Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj. informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
4.    Państwa dane przetwarzamy :
•    ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
•    w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
6.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
7.    Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu do 31 grudnia 2028 r.
8.    Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
9.    W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
10.    W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
11.    W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
12.    Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13.    Odbiorcą danych osobowych są:, pracownicy Administratora
14.    Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.
15.    Inspektorem danych osobowych Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jest Pan Lucjan Brudzyński z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@arp.gda.pl;

Panel dostępności