Broker Eksportowy

Agencje Rządowe oraz Instytucje współpracujące

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.parp.gov.pl/

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First” – „MSP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.


Polska Agencja Inwestycji i Handlu
http://www.paih.gov.pl/pl

PAIH pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadzamy inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspieramy także firmy, które już u nas działają. Oferujemy szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji.

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.


Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE
http://www.kuke.com.pl/o-kuke/

Polskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe powołane przez państwo w celu wspierania działań eksportowych polskich przedsiębiorstw. Od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego BGK
https://www.bgk.pl/

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną taką instytucją w Polsce – państwowym bankiem rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. Dzięki państwowej własności, dużej skali i wyjątkowo stabilnej pozycji bank bierze udział w finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i stymuluje rozwój przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych. BGK działa z myślą o przyszłości i nie boi się długiego horyzontu czasowego inwestycji. Daje pierwszą i ostatnią złotówkę, ośmielając innych do udziału w ambitnych projektach. Bank skutecznie wspiera przedsiębiorczość, którą uważa za polskie dobro narodowe.

Polski Fundusz Rozwoju PFR
https://www.pfr.pl/pl/

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Tworzy praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości.

Krajowa Izba Handlowa
http://kig.pl/

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą organizacją biznesu w Polsce. Reprezentuje ona ponad 150 organizacji biznesowych, w tym Izby branżowe, Izby regionalne, Izby bilateralne, stowarzyszenia, związki pracodawców i fundacje.

Centra Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE)
Lista kontaktów COIE

Celem działalności Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) jest wspieranie inicjatyw zarówno ze strony inwestorów, chcących działać w regionie, jak i przedsiębiorcom lokalnym, chcącym wejść na rynki zagraniczne. Jest to miejsce pierwszego kontaktu dla wielu firm polskich, jak i z całego świata.

Centra Obsługi Inwestora
COI_lista

COI są ogólnopolską siecią regionalnych wsparć dla działań prowadzonych przez Polską Agencję Inwestycji i Informacji Zagranicznych działającymi w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego. Ośrodki stawiają sobie za cel kompleksową obsługę inwestorów na poziomie województwa.

Enterprise Europe Network
http://www.een.org.pl/

Enterprise Europe Network EEN to największa na świecie sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Główne zadania Sieci to wsparcie w poszukiwaniu partnerów biznesowych, działania informacyjne, doradcze i szkoleniowe w zakresie prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej na rynkach Unii Europejskiej oraz pomoc w rozwoju innowacyjności firm.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
http://www.pcc.org.pl/

PIGIEK reprezentuje interesy przedsiębiorstw działających w sferze importu, eksportu i kooperacji. Izba składa się członków zajmujących się produkcją, handlem, usługami i kooperacją w obrocie krajowym i międzynarodowym na zasadzie dobrowolności. PIGIEK ma za zadanie tworzyć i obsługiwać ośrodki rozwoju innowacyjności, przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
http://www.eksporterzy.org/

SPE jest organizacją zrzeszającą ponad 300 polskich eksporterów ze wszystkich branż i regionów naszego kraju. Prowadzi swoją działalność od 2002 roku i utrzymuje kontakty z ponad pięcioma tysiącami spółek na całym terytorium Polski. Prowadzi także ożywioną działalność na rzecz swoich członków i eksporterów. Rysem wyróżniającym Stowarzyszenie spośród innych organizacji jest to, że powstało z inicjatywy eksporterów, a więc jego działalność koncentruje się na ich specyficznych potrzebach. Stowarzyszenie podejmuje szereg inicjatyw promujących polski eksport; organizuje spotkania i konferencje wzbogacające wiedzę i umiejętności eksporterów. Nadrzędnym celem jest promocja eksportu, informacja i udzielanie pomocy eksporterom w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
http://www.ncbr.gov.pl/

NCBR to polska agencja wykonawcza, powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Misją Centrum jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.

Panel dostępności