Broker Eksportowy

Wzrost eksportu w pierwszych pięciu miesiącach 2021 r.

Wzrost polskiego eksportu o prawie 30%, większy udział Niemiec w polskim eksporcie, gwałtowny wzrost eksportu maszyn i urządzeń transportowych oraz surowców niejadalnych – tak wyglądało pierwsze pięć miesięcy 2021 r. 

Według danych GUS saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski za okres styczeń – maj 2021 wyniosło 16 mld zł.

Obroty towarowe naszego kraju wyniosły 512,2 mld PLN w eksporcie oraz 496,2 mld PLN w imporcie. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku eksport wzrósł o 28,6%, a import o 27,4%.

Patrząc na wartość eksportu w dolarach USA wyniósł on 135,8 mld USD (wzrost o 34,8%) . Łącznie z importem dał on dodatnie saldo obrotów towarowych ukształtowane na poziomie 4,2 mld USD. W analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 2,2 mld USD.

Natomiast eksport wyrażony w euro wyniósł 112,8 mld EUR (wzrósł odpowiednio o 22,9%). Wzrost eksportu, jak i importu w pierwszych pięciu miesiącach 2021 r. daje również dodatnie saldo – 3,5 mld EUR. W analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 2,0 mld EUR.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska miała z krajami rozwiniętymi – 86,3%, w tym 75% z krajami UE. W analogicznym okresie ubiegłego roku eksport wynosił  86,3% (w tym UE 73,5%).

Najmniejszy udział mieliśmy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,6% (w ubiegłym roku 5,9%).

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,4% eksportu (w analogicznym okresie 2020 r. – 65,5%).

Po pięciu miesiącach 2021 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie. Mniejszy niż rok temu udział w eksporcie ogółem możemy zauważyć w Czechach, Wielkiej Brytanii, Holandii, Rosji i Stanach Zjednoczonych.

Udział w eksporcie naszego największego partnera handlowego – Niemiec, wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 0,6 p. proc. i wyniósł 28,9%. Dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 40,4 mld PLN (10,7 mld USD, 8,9 mld EUR). W ubiegłym roku: 29,9 mld PLN (7,5 mld USD, 6,9 mld EUR). Na drugim i trzecim miejscu w naszej wymianie handlowej znajdują się Francja i Czechy.

 

GUS podaje, że najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-maj 2021 r. dotyczył:

  • maszyn i urządzeń transportowych (o 38,4 proc.)
  • surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 37,3 proc.)
  • różnych wyrobów przemysłowych (o 32,8 proc.)
  • olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 30,8 proc.)
  • towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 27,3 proc.),
  • paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 20,3 proc.), chemii i produktach pokrewnych (o 19,2 proc.),
  • żywności i zwierząt żywych (o 9,2 proc.) oraz napojów i tytoniu (o 2,2 proc.).

Spadek eksportu odnotowano tylko w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC – spadek o 17,2%.


Źródło przywołanych danych dot. handlu zagranicznego:
GUS: Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2021 roku z dnia 15.07.2021

 

Panel dostępności