Broker Eksportowy

Wzrost eksportu w 2021 r. według danych GUS

Według najnowszych danych opublikowanych przez GUS polski eksport w 2021 r. wzrósł o 22,8% i osiągnął wartość 1 305,2 mld PLN. Wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku.

Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski według danych opublikowanych 15.02.2022 r. za okres styczeń – grudzień 2021 wyniosło -2,9 mld zł. Spowodowane jest to wzrostem eksportu, ale jeszcze większym wzrostem importu (wzrost o 28,8 % w porównaniu do poprzedniego roku).

Obroty towarowe naszego kraju wyniosły 1 305,2 mld PLN w eksporcie oraz 1 308,1 mld PLN w imporcie. W poprzednim roku kolejno 1 062,5 mld PLN oraz 1 015,4 mld PLN.

Patrząc na wartość eksportu w dolarach USA wyniósł on 339,3 mld USD (wzrost o 24,4%) . Łącznie z importem dał on również ujemne saldo obrotów towarowych ukształtowane na poziomie -0,4 mld USD. W analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 12,0 mld USD.

Natomiast eksport wyrażony w euro wyniósł 285,8 mld EUR (wzrósł odpowiednio o 19,1%). Wzrost eksportu, jak i importu w miesiącach styczeń-grudzień 2021 r. daje ujemne saldo – 0,6 mld EUR. W analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 10,5 mld EUR.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska miała z krajami rozwiniętymi – 86,3%, w tym 74,8% z krajami UE. Poziomy są bardzo podobne do wyników z ostatniego roku: w analogicznym okresie ubiegłego roku eksport wynosił  86,3% (w tym UE 74,1%).

Najmniejszy udział mieliśmy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8%.

Wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do poprzedniego roku.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,1% eksportu (w 2020 r. – 66%).

Udział w eksporcie naszego największego partnera handlowego – Niemiec, zmniejszył się o 0,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniósł 28,7%. Na drugim i trzecim miejscu w naszej wymianie handlowej znajdują się Czechy i Francja, która zanotowała minimalny wzrost w porównaniu do 2020 r.

Po dwunastu miesiącach 2021 w obrotach towarowych  odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie jak i w eksporcie. W eksporcie największy wzrost zauważono wśród:

  • paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (wzrost o 73,6%)
  • olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (wzrost o 53,5%)
  • surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (wzrost o 35%)
  • towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (wzrost o 28,4%)
  • chemii i produktach pokrewnych (wzrost o 24,7%)
  • różnych wyrobów przemysłowych (wzrost o 22,2%)
  • maszyn i urządzeń transportowych (wzrost o 21,2%)
  • towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (wzrost o 20,7%)
  • żywności i zwierząt żywych (wzrost o 13,8%)
  • napojów i tytoniu (wzrost o 2,7%).

 

Dalej jako kraj najwięcej eksportujemy maszyn. urządzeń i sprzętu transportowego = ponad 1/3 eksportu, towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca, chemikaliów i produktów pokrewnych oraz różnych wyrobów przemysłowych.


Źródło przywołanych danych dot. handlu zagranicznego:
GUS: Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2021 roku (z dnia 15.02.2022)

Panel dostępności