Broker Eksportowy

Korzystne rozwiązania dla grantobiorców w naszym projekcie w związku z COVID-19

W związku z realizacją projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., oraz mając na celu łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Grantodawca podjął uchwałę wprowadzającą następujące rozwiązania dla Grantobiorców:

• wydłużenie okresu realizacji pojedynczego projektu poza okres realizacji projektu wskazany w regulaminie konkursu – 24 miesiące lub wskazany dla konkursu, np. PBE.02.2018 – 31.12.2020 r., w związku z przesunięciem wydarzeń zaplanowanych w projektach na inny termin lub zastąpieniem odwołanych wydarzeń innymi;

• kwalifikowania wydatków poniesionych na odwołane/przesunięte wydarzenie, pod warunkiem udokumentowania danych wydatków i oficjalnej informacji organizatora o odwołaniu/ przesunięciu danego wydarzenia, do wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu;

• w przypadku, gdy wydarzenie przełożone zostało na inny termin a Grantobiorca poniósł już pewne koszty (np. spedycji towarów, budowy stoiska,biletów lotniczych) może ponieść jeszcze raz te same rodzajowo wydatki do wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu;

• zwiększenia kwoty ryczałtowej projektu w przypadku zamiany odwołanego wydarzenia na inne/inny kraj, przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu;

• wszelkie wyżej wymienione zmiany będą rozpatrywane na pisemny wniosek Grantobiorcy, do którego konieczne jest dołączenie harmonogramu rzeczowo-finansowego ujmującego proponowane zmiany;

• w przypadku zmian, które nie powodują zmiany kwoty dofinansowania projektu akceptacja nastąpi poprzez pisemną zgodę Grantodawcy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy o powierzenie grantu.

Panel dostępności