Broker Eksportowy

EKSPORT a ESG. Webinarium. 25.06.2024

Jednym z najważniejszych aspektów, który wpływa na działalność przedsiębiorstw, jest ESG. Skrót ten oznacza „Environmental, Social, and Governance” (Środowisko, Społeczeństwo i Zarządzanie). Jest to zbiór standardów oraz kryteriów, które mają za zadanie ocenić oddziaływanie firmy na obszary środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania.

W ciągu kilku najbliższych lat obowiązek raportowania ESG będzie dotyczył szerokiego spektrum przedsiębiorstw. Raporty składać będą również firmy współpracujące w ramach łańcucha dostaw, co będzie stanowiło dla nich wyzwanie. W związku z tym zapraszamy na spotkanie online EKSPORT a ESG, które odbędzie się 25 czerwca 2024 r. w godz. 10:00-11:30 na platformie Zoom.

Stworzenie dobrej strategii ESG  staje się dziś potrzebą dla tych, którzy eksportują i chcą poszerzyć ekspansję zagraniczną. Zrównoważony rozwój w biznesie stanowił będzie kolejną opcję oceny oferty jak cena, jakość czy transport.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy 2030 Agencji Rozwoju Pomorza SA. Partnerami wydarzenia są TerGo i Zarzycka Export Services.

 

Gdzie i kiedy?

25 czerwca 2024 r., godz. 10:00-11:30 na platformie Zoom.

 

Program
10:00-10:20 Pomorski Broker Eksportowy 2030 – program wpierania pomorskich firm w internacjonalizacji Maciej Frączek

Broker Innowacji

Agencja Rozwoju Pomorza SA

10:20-10:40 „Buduję przewagę w eksporcie dzięki ESG” – jakie kroki podjąć, aby wyprzedzić regulacje i konkurencję?

·        wstęp do ESG

·        wskaźniki ESRS jako wyznacznik raportowania dla firm

·        ślad węglowy jako istotne narzędzie realizacji ekspansji zagranicznej

·        case studies

 

Ewa Kiełsznia

Menedżerka ds. PR i Komunikacji

TerGo

10:40-11:00 Polscy dostawcy w Skandynawii i tamtejsze wymagania w związku z ESG

·        podejście firm do zrównoważonego rozwoju

·        jakie firmy są w tej chwili w Skandynawii są objęte raportowaniem i co to oznacza dla nas jako dostawców

·        najczęstsze wymagania od dostawców w ramach dbania o zrównoważony rozwój

Małgorzata Zarzycka

Właścicielka

Zarzycka Export Services

11:00-11:30 Sesja pytań i odpowiedzi

 

Prelegentki

Ewa Kiełsznia

Zarządza PR i komunikacją w TerGo: firmie specjalizującej się w kompleksowym zarządzaniu śladem węglowym. Tłumaczka, twórczyni treści i edukatorka. Aktywnie wspiera przedsiębiorstwa w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz szkoli w zakresie praktyk ESG i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Dzięki swojemu doświadczeniu pomaga firmom we wdrażaniu nowych regulacji związanych z obszarami ESG, przyczyniając się do budowy bardziej świadomego ekologicznie i odpowiedzialnego społecznie krajobrazu biznesowego.

 

Małgorzata Zarzycka

Posiada 18 letnie doświadczenie w eksporcie, ukończyła Uniwersytet Jagielloński i Akademię Ekonomiczną w Krakowie.

Od 2007 prowadzi w Skandynawii firmę Zarzycka Export Services, w której pracuje z firmami, które planują eksport albo już eksportują na rynki skandynawskie i chcą zwiększyć tam swoją sprzedaż. Jej firma jest członkiem Szwedzko Polskiej Izby Gospodarczej. Autorka e-booka: „Jak rozwinąć eksport do Skandynawii”.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 24 czerwca 2024 za pośrednictwem poniższego formularza.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim oraz programów partnerskich.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2, a także art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO, Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zwana w dalszej części Spółką informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: Al. Grunwaldzka 472 D, 80 - 309 Gdańsk, tel.: + 48 58 323 31 00, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl).

2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: rodo@arp.gda.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

3. Dane osobowe osób będących stroną umowy, upoważnionych do reprezentacji, pełnomocników, uczestników targów przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy 2030”, w tym w celu rekrutacji, udziału w spotkaniach, monitoringu, sprawozdawczości, rozliczania wydatków, komunikacji, ewaluacji, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, archiwizacji, w związku z:

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej Rozporządzenie ogólne),

- ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego). Dane osobowe przetwarzane będą w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Ponadto, dane osobowe osób wskazanych w umowie lub w późniejszym kontakcie stron jako odpowiedzialnych za wykonanie umowy, będą przetwarzane w celu współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią).

4. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, w tym Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Pomorskiego oraz stronom i innym uczestnikom postępowań związanych z dochodzeniem zwrotu środków, w tym prowadzonych postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zwrocie środków. Dane osobowe będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, usług archiwizacji i niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu (i uprawnionemu) taką informacją, a także publikowane w BIP.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:
1) dostępu do swoich danych;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, w tym wzięcia udziału w projekcie.

 

Informacje

Maciej Frączek

e-mail: maciej.fraczek@arp.gda.pl

tel.: 58 323 31 06

Panel dostępności