Broker Eksportowy

Seminarium: Mikser Eksportowy – kolacja biznesowa dla eksporterów oraz firm zainteresowanych rozpoczęciem eksportu 11.02.2020 r.

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w ramach projektu INTERMARE South Baltic w partnerstwie
z Pomorskim Brokerem Eksportowy zaprasza przedsiębiorców z województwa pomorskiego, którzy
rozpoczynają działania eksportowe lub planują sprzedaż na nowych rynkach na seminarium połączone
z kolacją biznesową „Mikser Eksportowy”.

Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele instytucji wspierających przedsiębiorców
w działaniach eksportowych, eksperci posiadający doświadczenie w prowadzeniu eksportu na rynku Europy
Zachodniej oraz Wschodniej, Azji, Półwyspu Arabskiego oraz Stanów Zjednoczonych.

W ramach wydarzenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
a) Finansowanie działań proeksportowych w MŚP
b) Warunki eksportu i importu w ramach Unii Azjatyckich, w szczególności w Chinach, Wietnamie,
Malezji i Indonezji
c) Wsparcie państw zagranicznych w imporcie/eksporcie i otwierające się możliwości dla polskich
przedsiębiorstw na przykładzie Niemiec, Azji i krajów Półwyspu Arabskiego
d) Sukcesy pomorskich eksporterów na rynkach Europy Wschodniej oraz w Stanach Zjednoczonych

Seminarium połączone będzie z kolacją biznesową, matchmakingiem, otwartymi konsultacjami z brokerami
eksportowymi, z przedstawicielami projektów Enterprise Europe Network oraz INTERMARE South Baltic, a
także doświadczonymi eksporterami.

Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.

Program spotkania – 11.02.2020

18:00-18:20 Rejestracja i przywitanie gości przez organizatora
18:20-18:35 Postaw na eksport – Pomorski Broker Eksportowy szansą dla mikro, małych

i średnich przedsiębiorstw

(Karolina Musielewicz oraz Donata Strycharczyk – brokerzy eksportowi)

18:35-18:50 Wsparcie internacjonalizacji gospodarki morskiej Bałtyku Południowego oraz

wzmocnienie międzynarodowej aktywności i potencjału innowacyjnego gospodarki

morskiej Południowego Bałtyku

(Magdalena Magdzińska – Kierownik Projektu oraz Magdalena Włoczkowska – Project

Manager Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Lider projektu Intermare)

18:50-19:20 Warsztat: Zmieniających się warunki eksportu, wsparcie państw zagranicznych w

imporcie/eksporcie i otwierające się możliwości dla polskich przedsiębiorstw na

przykładzie Niemiec, Azji i krajów Półwyspu Arabskiego

( Beata Witkowska – doradca, trener, prowadzi własną kancelarię w Warszawie

założoną w 2012 roku oraz współpracuje z licznymi kancelariami na terenie Unii

Europejskiej oraz Krajów Półwyspu Arabskiego, Palestyny, Indii i USA.)

19:20-19:35 Warunki eksportu i importu w ramach Unii Azjatyckich, w szczególności z naciskiem

na Chiny, Wietnam, Malezję i Indonezję

(Jacek Wiatrak– absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of

Pennsylvania – USA. Ma ponad 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu eksportem oraz

5 lat jako General Manager firm w Chinach. Specjalizuje się w eksporcie produktów

FMCG i żywnościowych do Azji Południowo-Wschodniej, głównie do Chin oraz Rosji,

Europy i USA)

19:35-20.00 Case Study: Sukcesy pomorskich eksporterów na rynkach Europy Wschodniej oraz w

Stanach Zjednoczonych.

(wystąpienie przedsiębiorców, praktyków w eksporcie na wskazanych rynkach)

20:00-21.30 Matchmaking oraz konsultacje z ekspertami

 

Gdzie i kiedy: Seminarium odbędzie się dnia 11 lutego 2020 r. w hotelu Almond w Gdańsku (ul. Toruńska 12
80-747 Gdańsk).

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.02.2020 r. do godziny 12.00.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Wydarzenie jest bezpłatne.

Kontakt:
Karolina Musielewicz
Mail: karolina.musielewicz@swp.gda.pl

 

Zgłoszenia

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

 

Panel dostępności