Broker Eksportowy

Portal Access2Markets – nowe bezpłatne narzędzie Komisji Europejskiej dla wsparcia MŚP w ekspansji międzynarodowej. Webinarium. 11.03.2021

Chcesz z sukcesem eksportować produkty lub usługi? Chcesz wiedzieć, jakie cła należy płacić lub jakich zasad przestrzegać? Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę i chcesz odnosić sukcesy na rynkach międzynarodowych, portal Access2Markets jest dla Ciebie. Nowy portal internetowy łączy Bazę Danych Dostępu do Rynku, unijne Centrum Informacji o Handlu i wiele innych. Bez względu na to, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym eksporterem, znajdziesz tam informacje, których potrzebujesz. 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza na organizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy spotkanie online dot. wykorzystywania funkcjonalności bezpłatnego portalu Komisji Europejskiej Access2Markets. Podczas webinarium przedstawione zostaną również działania polskiej administracji na forum UE i WTO w zakresie eliminacji barier w polskim eksporcie na rynki pozaunijne, w tym dostępne instrumenty polityki handlowej UE i WTO dla znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym.

Portal Access2Markets:

  • wspiera unijne, w tym polskie, podmioty gospodarcze, zwłaszcza MŚP, w ekspansji międzynarodowej,
  • oferuje wszystkie niezbędne informacje z wybranych rynków potrzebne do prowadzenia eksportu lub importu z państwami spoza Unii Europejskiej,
  • zawiera wszystkie informacje na temat ceł, podatków, zasad i wymagań dotyczących produktów dla wszystkich krajów UE i ponad 120 innych rynków na całym świecie,
  • zapewnia informacje o preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie i wskazuje na korzyści z tych umów,
    ułatwia ocenę możliwości i szans eksportowych.

 

Portal prowadzony jest w językach krajów UE, również w języku polskim. Więcej informacji o portalu w ulotce do pobrania.

Gdzie i kiedy?

Platforma online
11.03.2021 (czwartek), godz. 10:00 – 12:00

Prowadzący

Grzegorz Sinacki – Urzędnik Służby Cywilnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy w administracji państwowej. Od 2007r. pracuje w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Na poziomie UE zajmuje się sprawami związanymi z eliminacją barier w handlu i inwestycjach w polskim eksporcie na rynki pozaunijne. W ramach polityki handlowej UE, jako delegat Polski, uczestniczy w posiedzeniach Komitetu ds. Dostępu do Rynku (MAAC). Na poziomie Światowej Organizacji Handlu (WTO), w ramach prac Komitetu ds. Technicznych Barier w Handlu (TBT) koordynuje prace dot. eliminowania technicznych barier w handlu dla polskiego eksportu. W ramach wcześniejszych działań w MRPiT w obszarze polityki handlowej UE był delegatem Polski oraz koordynatorem stanowiska Polski na posiedzenia Komitetu ds. Rynku Stalowego, Tekstylno-Odzieżowego i Innych Gałęzi Przemysłu UE (Komitet STIS) w Brukseli, którego był także przewodniczącym podczas Prezydencji Polski w Radzie UE w 2011r.

Zgłoszenia

Udział w webinarium jest bezpłatny. Zgłoszenia do dnia 10.03.2021 za pośrednictwem poniższego formularza.

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim oraz programów partnerskich.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w związku z organizacją przez Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku (zwanego dalej: Projektem) wydarzenia na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane podmiotowi współorganizującemu wydarzenie, tj. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation - Oddział w Brukselii w Belgii (ul. Marie de Bourgogne 52/2, 1000 Bruksela, zarejestrowany w Crossroads Bank for Enterprises (BCE) of Belgium pod numerem 0850.850.148), w celu przesłania Państwu przez ten podmiot linku umożliwiającego udział w webinarium. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych przez ww. podmiot, jak również w celu przesyłania Państwu informacji o jego ofercie, Państwa dane kontaktowe zostaną mu udostępnione także w tym celu.
4. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
5. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie
6. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.
Informacje:

Janosz Józefczyk,
e-mail: janosz.jozefczyk@arp.gda.pl, tel. 58 323 32 80

Panel dostępności