Broker Eksportowy

Seminarium: Sektory offshore i marine na Pomorzu – potencjał i wsparcie współpracy B2B

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza firmy z branży morskiej, offshore, stoczniowej itp. do udziału w bezpłatnym  seminarium ,,Sektory offshore i marine na Pomorzu – potencjał i wsparcie współpracy B2B”. Seminarium zorganizowane zostanie podczas międzynarodowych, wirtualnych targów InterMarE, które odbędą się w dniach 20-22 kwietnia 2021 r., a ich tematyka obejmuje sektory stoczniowy, wyposażenia statków, technologii offshore, wyposażenia portów i terminali przeładunkowych, wyposażenia jachtów,  bezpieczeństwa morskiego, akwakultury i turystyki morskiej.

 

Gdzie i kiedy:
Seminarium obędzie się on-line na platformie internetowej targów InterMare.
Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorcom z województwa pomorskiego i ich pracowników.

20.04.2021 ,,Sektory offshore i marine na Pomorzu – potencjał i wsparcie współpracy B2B”

 • godz 10:00 Pomorski Broker Eksportowy
 • godz 10:10  Nawiązywanie relacji b2b z zagranicznymi partnerami z sektora offshore i marine:
  • Savoir–vivre w kontaktach międzynarodowych
  • Zagadnienia związane z kulturą biznesową
  • Rekomendowane narzędzia i sposoby nawiązywania relacji
  • Dobre i złe praktyki


Prelegent
Jerzy Czuczman, Prezes Zarządu Polskiego Forum Technologii Morskich. Ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej z wyróżnieniem. Od lat 90-tych XX wieku związany z przemysłem technologii morskich. Zasiadał w zarządach firm polskich, wprowadzając jedną z nich na parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W firmach zagranicznych pełnił wysokie funkcje kierownicze. Uczestniczył w gremiach programowych krajowych i zagranicznych organizacji biznesowych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych. Jest Prezesem Polskiego Forum Technologii Morskich, Członkiem Honorowym Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB oraz w randze Fellow członkiem królewskiego stowarzyszenia okrętowców RINA (the Royal Institution of Naval Achitects). Jest członkiem Konwentu Morskiego. Będąc Prezesem Forum Okrętowego zainicjował INNOship, pierwszy w Polsce kompleksowy program badawczo-rozwojowych branży stoczniowej. Występował na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, a także w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, oraz na forum OECD w Paryżu w grupie WP6 ds. przemysłu stoczniowego.

 

 • godz 10:30 Pomeranian potential for devloping supply chain for wind offshore


Prelegent
Mikołaj Trunin, Deputy Director, Invest in Pomerania. Mr. Trunin graduated in American Literature and International Relations from the University of Gdansk. During his academic years and shortly after, he worked as an intern in the Ministry of Foreign Affairs of Poland and in the Regional Office of Pomerania in Brussels, Belgium. Since 2012 he has been working at Invest in Pomerania – a regional investor assistance centre. He is responsible for the Industry and Real Estate section whose duties include delivering comprehensive information about regional economy and legal regulations of conducting business in Poland, organizing study visits and preparing tailored investment offers.

 

 • godz 10:50 ISP 1  Technologie offshore i portowo-logistyczne


Prelegent
Tomasz Szymczak – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów Executive MBA na Donau Universität w Krems w Austrii. Studiował także na kierunku Advanced European Studies w Kolegium Europejskim w Natolinie. Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych obroniony w 2013 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Długoletnie praktyczne doświadczenie menedżerskie w branży transportowej, logistycznej, usługowej, edukacyjnej i technologicznej zdobył pełniąc funkcję m.in.: Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju i infrastruktury Międzynarodowego Portu lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie – Balicach, wiceprezesa oraz p.o. prezesa Welcome Airport Services, spółki handlingowej obecnej w 7 polskich portach lotniczych. W latach 2016-2017 Prezes Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta, gdzie odpowiadał za restrukturyzację działalności i zatrudnienia. Od 2017 roku Prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości gdzie zarządza zespołem Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter. Nauczyciel akademicki i wykładowca przedmiotów ekonomika transportu, logistyka międzynarodowa, polityka przemysłowa oraz innowacyjna. Pasjonat literatury międzynarodowej z zakresu ekonomii.

 

 • 11:05  Wsparcie sieci Enterprise Europe Network dla firm z sektora offshore i marine


Prelegent
Paweł Gruszkowski Ekspert Enterprise Europe Network. Od 2011 roku doradca pomorskiego ośrodka sieci Enterprise Europe Network. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z internacjonalizacją – wyszukiwaniem partnerów biznesowych w kraju i za granicą, organizacją międzynarodowych rozmów B2B oraz misji handlowych, a także obsługą kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i zagranicy, m.in. poprzez międzynarodową bazę ofert współpracy POD, prowadzoną przez sieć EEN.


Szczegółowe informacje:

Karolina Musielewicz
e-mail: karolina.musielewicz@swp.gda.pl

 

Zgłoszenia:

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności