Broker Eksportowy

Targi Mobile World Congress [Dowiedz się więcej]

TRZECI NABÓR NA WYJAZD NA TARGI MOBILE WORLD CONGRESS

Ruszył trzeci nabór zgłoszeń na wyjazd na Targi Mobile World Congress, które odbędą się w Barcelonie w dniach 27.02.-02.03.2017. Zostały jeszcze tylko miejsca dla 4 firm.
W targach mogą wziąć udział firmy posiadające siedzibę na terenie województwa pomorskiego, zaliczające się do sektora MŚP, o PKD zgodnym z tematyką targów.
Koszty uczestnictwa przedsiębiorcy w targach pokrywane przez PPNT obejmują:

– koszt przelotu na trasie Gdańsk- Barcelona – Gdańsk,

– koszty zakwaterowania na miejscu,

– koszty wstępu na targi,

– koszty wynajmu i zabudowy powierzchni wystawienniczej.

Uczestnictwo w wyjeździe będzie dla przedsiębiorcy wsparciem udzielanym:
– jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de mini mis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis (Dz.U.UE L 352 z 24.12.2013), lub – na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorca na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020 (Dz.U. poz.1417), wydanego w oparciu o art. 18 i 19 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz.U. UE L 187 z 26.06.2014).

W sprawie wyjazdu i zgłoszeń mogą Państwo kontaktować się z:

Agnieszką Fedorowicz, tel. 58 698 22 42, e-mail: a.fedorowicz@ppnt.gdynia.pl

oraz Agatą Frankowską , tel. 58 698 21 67 e-mail: a.frankowska@ppnt.gdynia.pl

Zgłoszenie należy składać należy składać osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem do dnia 10 lutego 2017 roku do godziny 10.00 na adres:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

ZAŁƒÑCZNIKI:

Informacja o konkursie
Regulamin Konkursu
Załącznik 1 – Kryteria wyboru
Załącznik 2 – Wzór Umowy
Załącznik 3 – Formularz Inna Pomoc
Załącznik 4 – Oświadczenie aktualizujące
Załącznik 5 – Formularz informacji
Załącznik 6 – Oświadczenie o otrzymanej pomocy
Załącznik 7 – Wniosek o uczestnictwo w targach


WYNIKI DRUGIEGO NABORU NA UDZIAŁ W MOBILE WORLD CONGRESS
W BARCELONIE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18 z dnia 06.02.2017r. Dyrektora Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w konkursie na wybór przedsiębiorstw do udziału w Targach Mobile World Congress w dniach 27 lutego – 2 marca 2017 roku w Barcelonie wybrano następujące oferty złożone przez:

  • Volanto Sp.z o.o.,
  • TeleMobile Sp.z o.o,
  • Syrius Group Sp.z o.o.,
  • VR VISIO Group Sp.z o.o.,

DRUGI NABÓR NA WYJAZD NA TARGI MOBILE WORLD CONGRESS

Ruszył drugi nabór zgłoszeń na wyjazd na Targi Mobile World Congress, które odbędą się w Barcelonie w dniach 27.02.-02.03.2017.

W targach mogą wziąć udział firmy posiadające siedzibę na terenie województwa pomorskiego, zaliczające się do sektora MŚP, o PKD zgodnym z tematyką targów.

Koszty uczestnictwa przedsiębiorcy w targach pokrywane przez PPNT obejmują:

– koszt przelotu na trasie Gdańsk- Barcelona – Gdańsk,

– koszty zakwaterowania na miejscu,

– koszty wstępu na targi,

– koszty wynajmu i zabudowy powierzchni wystawienniczej.

Uczestnictwo w wyjeździe będzie dla przedsiębiorcy wsparciem udzielanym:

– jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de mini mis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis (Dz.U.UE L 352 z 24.12.2013),

lub

– na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorca na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz.1417), wydanego w oparciu o art. 18 i 19 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz.U. UE L 187 z 26.06.2014).

W sprawie wyjazdu i zgłoszeń mogą Państwo kontaktować się z:

Agnieszką Fedorowicz, tel. 58 698 22 42, e-mail: a.fedorowicz@ppnt.gdynia.pl

oraz Agatą Frankowską , tel. 58 698 21 67 e-mail: a.frankowska@ppnt.gdynia.pl

Zgłoszenie należy składać osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem do dnia 6 lutego 2017 roku do godziny 10.00 na adres:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

ZAŁƒÑCZNIKI:

Regulamin wyjazdu na Targi
Wzór umowy
Kryteria wyboru przedsiębiorstw
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie aktualizujące
Formularz inna pomoc
Wniosek o uczestnictwo w targach


WYNIKI PIERWSZEGO NABORU NA UDZIAŁ W MOBILE WORLD CONGRESS
W BARCELONIE

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 15 z dnia 27.01.2017r. Dyrektora Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego Gdynia, po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym konkursie na udział w Targach Mobile World Congress w dniach 27 lutego – 2 marca w Barcelonie wybrano następujące oferty złożone przez:

  • SpeedNet Sp. z.o.o.
  • Smart Media Sp. z.o.o.

Panel dostępności