Broker Eksportowy

Trzeci nabór zgłoszeń na Targi Mobile World Congress

Ruszył trzeci nabór zgłoszeń na wyjazd na Targi Mobile World Congress, które odbędą się w Barcelonie w dniach 27.02.-02.03.2017. Zostały jeszcze tylko miejsca dla 4 firm.
W targach mogą wziąć udział firmy posiadające siedzibę na terenie województwa pomorskiego, zaliczające się do sektora MŚP, o PKD zgodnym z tematyką targów.
Koszty uczestnictwa przedsiębiorcy w targach pokrywane przez PPNT obejmują:

– koszt przelotu na trasie Gdańsk- Barcelona – Gdańsk,

– koszty zakwaterowania na miejscu,

– koszty wstępu na targi,

– koszty wynajmu i zabudowy powierzchni wystawienniczej.

Uczestnictwo w wyjeździe będzie dla przedsiębiorcy wsparciem udzielanym:
– jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de mini mis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis (Dz.U.UE L 352 z 24.12.2013), lub – na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorca na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020 (Dz.U. poz.1417), wydanego w oparciu o art. 18 i 19 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz.U. UE L 187 z 26.06.2014).

W sprawie wyjazdu i zgłoszeń mogą Państwo kontaktować się z:
Agnieszką Fedorowicz, tel. 58 698 22 42, e-mail: a.fedorowicz@ppnt.gdynia.pl
oraz Agatą Frankowską , tel. 58 698 21 67 e-mail: a.frankowska@ppnt.gdynia.pl
Zgłoszenie należy składać należy składać osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem do dnia 10 lutego 2017 roku do godziny 10.00 na adres:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

ZAŁƒÑCZNIKI:

Informacja o konkursie

Regulamin Konkursu

Załącznik 1 – Kryteria wyboru

Załącznik 2 – Wzór Umowy

Załącznik 3 – Formularz Inna Pomoc

Załącznik 4 – Oświadczenie aktualizujące

Załącznik 5 – Formularz informacji

Załącznik 6 – Oświadczenie o otrzymanej pomocy

Załącznik 7 – Wniosek o uczestnictwo w targach

Panel dostępności