Broker Eksportowy

Seminarium online „Nowe i istniejące ulgi i rozwiązania podatkowe – jak zwiększyć konkurencyjności firmy na rynku Europy Środkowo Wschodniej?” | 19 grudnia

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku we współpracy z JB Solutions sp. z o.o. serdecznie zaprasza na kolejne organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium online. W trakcie spotkania dowiesz się jakie narzędzia i dobre praktyki przybliżą Cię do osiągania najlepszych wyników sprzedaży na rynkach zagranicznych.

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy chcą rozwinąć sprzedaż na rynkach zagranicznych oraz dowiedzieć się, w jaki sposób optymalizować obciążenia publiczno-prawne, aby zwiększyć szansę na sprzedażowy sukces.

 

Co zyskujesz?

W trakcie spotkania eksperci z JB Solutions koncentrują się na praktycznym wykorzystaniu narzędzi w postaci ulg i rozwiązań podatkowych, których wykorzystanie umożliwi uzyskanie przewag konkurencyjnych w stosunku do podmiotów zagranicznych. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników może otrzymać dostęp do unikalnych materiałów szkoleniowych.

 

Gdzie i kiedy:

Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej clickmeeting. Zaproszenia wysyłane są do zarejestrowanych uczestników dzień przed planowanym wydarzeniem.

W seminariach mogą brać udział przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę w województwie pomorskim.

Zakres tematyczny seminarium:

19.12.2022 godz. 15:00-16:30
W trakcie spotkania, bazując na przykładach, podpowiemy:

1. Istniejące rozwiązania, warte uwagi w 2023 r., m. in.:

a. Spółka z ryczałtem od przychodów, czyli CIT Estoński
b. Ulga na działalność badawczo – rozwojową
c. Podatkowe aspekty znaku towarowego
d. Fundacje rodzinne
e. Czy warto przekształcać działalność w spółkę?
f. Optymalne opodatkowanie działalności – wady i zalety ryczałtu.

2. Przegląd wybranych zmian podatkowych i prawnych w 2023 r. wpływających na konkurencyjność firm

 

Sylwetki prelegentów:

Joanna Żebrowska
Współwłaścicielka, Prezes Zarządu i Główna Księgowa JB Solutions sp. z o.o. Od ponad dekady nadzoruje i monitoruje działania pionów księgowych, kadrowo-płacowych, analiz danych oraz kontroli wewnętrznej. Jej działania jako lider inspirują innych, by marzyli więcej i mieli przestrzeń do nauki pozwalającą osiągać wyznaczone cele. Ustanawianie i utrzymywanie wysokich standardów to dla niej priorytet.Od 18 lat związana z nauką w obszarach finansów, controllingu, rachunkowości oraz doradztwa podatkowego.

Jacek Basiukiewicz
Założyciel i Członek Zarządu JB Solutions sp. z o.o., odpowiedzialny za długoterminowe plany i strategię. Ma ponad 14 lat doświadczenia w branży księgowo-finansowej, w szczególności na rynku polskim oraz brytyjskim. Wielokrotnie bezpośrednio angażował się w wsparcie biznesowe podmiotów o różnych profilach działalności, co pozwala mu na wielopłaszczyznowe spojrzenie na przedsiębiorstwa w licznych branżach. Specjalizuje się w doradztwie biznesowym oraz międzynarodowym planowaniu podatkowym. Jego zawodowe zainteresowania obejmują również rynki kapitałowe, zarządzanie portfelem inwestycyjnym oraz doradztwo majątkowe i ocenę inwestycyjną nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje:

Donata Strycharczyk
e-mail: promocja@swp.gda.pl

 

Zgłoszenia:

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności