Broker Eksportowy

Zamówienia NATO drogą do rozwoju biznesu dla firm innowacyjnych i technologicznych. Gdańsk, 9.11.2023

Agencja Rozwoju Pomorza  zaprasza na seminarium dla pomorskich firm z potencjałem innowacyjnym oraz dla przedsiębiorstw wyróżniających się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Celem spotkania jest przybliżenie im aspektu przetargów w ramach struktur NATO oraz przedstawienie możliwości rozwojowych z tym związanych.

NATO to wiele rodzajów wojsk, agencji i baz wojskowych, których zakupy dotyczą towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej i krytycznej, biurowej, usług doradczych, żywności. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć tylko firmy z państw członkowskich NATO.

Obecnie pojawia się bardzo szerokie spektrum zamówień dla firm z potencjałem innowacyjnym oraz przedsiębiorstw zajmujących się rozwiązaniami technologicznymi. Seminarium jest skierowane do firm specjalizujących się z zakresu:  cyberbezpieczeństwa i cyberprzestrzeni, AI, przetwarzania dużych zbiorów danych, analityki predykcyjnej, internetu rzeczy, nauczania maszynowego, rzeczywistości rozszerzonej, technologii bezprzewodowej, smart grid, RFID, elektroniki półprzewodnikowej, druku 3D, data mining, elektryfikacji i inteligentnej mobilności, technologii kwantowych itp., a także firm z sektora budowlanego i logistycznego.

Podczas spotkania przybliżony zostanie aspekt przetargów w ramach struktur NATO oraz zaprezentowane zostaną możliwości rozwojowe dla firm technologicznych w ramach oferowanych projektów badawczo-naukowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa proponowanych przez NATO i UE.

 

Gdzie i kiedy?

9 listopada (czwartek), godz. 9:30-13:20.

Olivia Business Centre, Olivia Six
Aleja Grunwaldzka 472 D
Gdańsk

 

Program
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

 

10:00 – 10:10 Powitanie
10:00 – 11:10 Zamówienia publiczne NATO szansą na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw Artur Dąbkowski

Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

11:10 – 11:50 Silnik innowacji NATO (wystąpienie online) płk. Michał Żołnierowicz 

Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej

11:50 – 12:20 Dual use Technology i NATO jako szansa dla polskich startupów Deep-Tech Sebastian Zimnol

CEO w firmie Quantum Cybersecurity Group

 

12:20 – 13:20 Networking

 

Prelegenci
Artur Dąbkowski

Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, związany od lat z promocją gospodarczą i działalnością na rzecz wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Pracownik i kierownik placówek zagranicznych byłego Ministerstwa Gospodarki (BRH, WEH, WPHI) działających w Indonezji, Malezji, Brunei Darussalam, Timorze Wschodnim i na Filipinach. Współzałożyciel Malezyjsko-Polskiej Rady Biznesu. Uczestniczył w pracach Komitetu Sterującego Izby Gospodarczej UE-Malezja w Kuala Lumpur oraz Komitetu Doradczego Europejskiej Izby Gospodarczej w Manili. Przedstawiciel Polski w Grupach Roboczych Rady UE ds. Surowców, a także w Międzynarodowych Grupach Badawczych ds. Metali Nieżelaznych (miedź, ołów, cynk), gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Grupy Badawczej ds. Miedzi (ICSG) oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Statystycznego i Programowego Grupy Badawczej ds. Ołowiu i Cynku (ILZSG), orientalista. Współpracuje z instytucjami naukowymi (m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Sztuki Wojennej) w zakresie tematyki promocji gospodarczej, biznesu międzykulturowego, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i ekspansji na rynki pozaeuropejskie. Autor publikacji dotyczących rynków azjatyckich, w tym publikacji turystycznych. Absolwent studiów Executive MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi szkolenia w zakresie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw poprzez współpracę z organizacjami międzynarodowymi.

 

płk. Michał Żołnierowicz 

Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej

 

Pułkownik Michał Żołnierowicz jest naczelnikiem Wydziału Współpracy Międzynarodowej Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej (DIn MON) w Warszawie. Przed objęciem tego stanowiska pełnił funkcję Głównego Specjalisty odpowiedzialnego za naukę i technologie oraz uzbrojenie w Pionie Polityki i Zdolności, Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.

Obszary jego specjalizacji obejmują m.in. międzynarodową współpracę naukowo-badawczą w dziedzinie obronności w ramach NATO, UE oraz kontaktach bilateralnych, proces planowania obronnego NATO, Europejski Fundusz Obronny, innowacyjność w projektach naukowo-badawczych w obszarze obronności, uwzględniającą wykorzystanie nowych i przełomowych technologii, funduszy kapitałowych oraz start-upy.

 

Sebastian Zimnol

CEO w firmie Quantum Cybersecurity Group

CEO, odpowiedzialny za zarządzanie relacjami strategicznymi . Jako Członek Zarządu reprezentuje firmę na zewnątrz i wpływa na decyzje związane z  polityką zarządzania i pozycjonowania firmy. Zajmuje się zdobywaniem i rozbudowywaniem sieci kontaktów biznesowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami IT, cyberbezpieczeństwie i zarządzaniu firmami o różnorodnym profilu biznesowym.

 

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 8 listopada 2023 za pośrednictwem poniższego formularza. Liczba miejsc ograniczona. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim oraz programów partnerskich.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w związku z organizacją przez Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku (zwanego dalej: Projektem) wydarzenia na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane podmiotowi współorganizującemu wydarzenie, tj. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation - Oddział w Brukselii w Belgii (ul. Marie de Bourgogne 52/2, 1000 Bruksela, zarejestrowany w Crossroads Bank for Enterprises (BCE) of Belgium pod numerem 0850.850.148), w celu przesłania Państwu przez ten podmiot linku umożliwiającego udział w webinarium. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych przez ww. podmiot, jak również w celu przesyłania Państwu informacji o jego ofercie, Państwa dane kontaktowe zostaną mu udostępnione także w tym celu.
4. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
5. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie
6. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

 

Informacje

Jolanta Carkowska

e-mail: jolanta.carkowska@arp.gda.pl

tel. 609 000 250

Panel dostępności