Broker Eksportowy

Badania rynku i modelowanie biznesowe oraz budowanie relacji biznesowych z wykorzystaniem narzędzi online (platformy do spotkań B2B, targi, konferencje) – seminarium online z cyklu Export Professionals 19-20 marca 2021

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza na kolejne organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium online poświęcone zagadnieniom związanym z badaniami rynku i modelowaniem biznesowym, a także z budowaniem relacji biznesowych z wykorzystaniem narzędzi online.

Seminarium realizowane jest w ramach cyklu seminariów „Export Professionals” – czterech dwudniowych (piątek i sobota) intensywnych wykładów i warsztatów online wypełnionych praktyką i wiedzą ekspercką w zakresie organizacji i rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa.

Poszczególne seminaria będą poświęcone następującym zagadnieniom:

  • Zrealizowane: Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową.
  • Zrealizowane: Skuteczne negocjacje handlowe w Polsce i na arenie międzynarodowej oraz marketing międzynarodowy z elementami wykorzystania e-marketingu do budowania wartości marki.
  • Obecne seminarium: Badania rynku i modelowanie biznesowe oraz budowanie relacji biznesowych z wykorzystaniem narzędzi online (platformy do spotkań B2B, targi, konferencje) – 19 – 20.03.2021.
  • Planowane: Wprowadzanie polskich marek na wybrane rynki: azjatyckie, Europy Wschodniej
    i Zachodniej – 27 – 28.03.2021 r.

 

Gdzie i kiedy:
Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej Clickmeeting.
Zaproszenia wysyłane są do uczestników dzień przed planowanym wydarzeniem.

W seminariach mogą brać udział przedsiębiorcy sektora MŚP posiadający siedzibę w województwie pomorskim.

Zakres tematyczny pierwszego seminarium:
Dzień Pierwszy: 19.03.2021 r. (piątek), godzina 9:00 – 16:00
1. Wybieranie kierunku analizy biznesowej.
2. Typowanie krajów perspektywicznych.
3. Definiowanie informacji niezbędnych do analizy.
4. Budowanie „bazy wiedzy”, czyli zbieranie informacji nt. danego rynku.
5. Benchmarking konkurencji lokalnej.
6. „Pogląd świata docelowego”. Definiowanie przewag konkurencyjnych w stosunku do rynku lokalnego.
7. Budowanie strategii wejścia na nowy rynek (wymiar legislacyjny, zasoby niezbędne do uruchomienia działalności, prognozy sprzedaży i źródła założeń, określenie BEP).
8. Określenie możliwego modelu wejścia na nowy rynek w oparciu o BEP (koszty, branding, postrzeganie marki – wpływ ekspansji, konieczne zmiany organizacyjne, dodatkowe wartości z obecności na danym rynku).
9. Decyzja biznesowa na podstawie analizy.
10. Case Study: wprowadzanie firmy na rynek Bośni i Kazachstanu.
11. Q&A

Prelegent: Aleksandra Łukaszun

 

Dzień Drugi: 20.03.2021 r. (sobota), godzina 9:00 – 15:00 UWAGA PRZENIESIONO NA INNY TERMIN
1. Enterprise Europe Network, jako największa na świecie sieć wspierająca zagraniczną ekspansję MŚP:
• baza ofert współpracy Partnership Opprotunities Database – stwórz ofertę swojej firmy o międzynarodowym zasięgu,
• wirtualne rozmowy B2B z międzynarodowymi partnerami.

Prelegent: Paweł Gruszkowski

2. Budowanie relacji biznesowych z wykorzystaniem narzędzi online:
• indywidualne podejście do budowania relacji w świecie cyfryzacji;
• istota spersonalizowanego komunikatu i sekwencji wiadomości;
• znaczenie temperamentu odbiorcy w relacjach online;
• budowanie relacji w manufakturze online bez możliwości f2f;
• nie daj o sobie zapomnieć – długofalowy online;
• narzędzia online do pozyskiwania biznesowych kontaktów;
• Q&A.

Prelegent: Basia Mazurek

 

Sylwetki prelegentów:

Aleksandra Łukaszun – Project Managerem z 7 letnim doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi projektami. W LPP odpowiedzialna za analizę biznesową i ocenę potencjału nowych rynków zagranicznych. Koordynowałam projekty otwarć pierwszych sklepów stacjonarnych i rozpoczęcia sprzedaży online w Wielkiej Brytanii, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Kazachstanie oraz Finlandii. Aktualnie w BBK również zajmuje się tematem ekspansji działalności marek w portfolio firmy na rynki Europy Zachodniej, zarówno w modelu B2C, jak i B2B.

Basia Mazurek – Strateg, Coach, Ekspert w zakresie rozwoju, restrukturyzacji oraz zarządzania zmianą. Założycielka BN Consulting i Członek Zarządu RIGP. Efektywny i rentowny Przedsiębiorca własnego biznesu działający od 24 lat na rynku MiŚP. Wykorzystuje Internet we wszystkich jego kombinacjach do zwiększania sprzedaży oraz promocji wizerunku. Autorka nowatorskich programów wspierających firmy na różnych etapach ich rozwoju oraz modernizacji obecnych systemów zarządzania.


Szczegółowe informacje:

Donata Strycharczyk
e-mail: donata.strycharczyk@swp.gda.pl


Zgłoszenia:

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności