Broker Eksportowy

EXPORT GATE RYNEK NORWESKI – ASPEKTY PRAWNE I NEGOCJACJE | SEMINARIUM | 02-03.07. 2021

Wprowadzenie nowego produktu na zagraniczny rynek nie należy do łatwych zadań. Wymaga nie tylko dbania o jakość wyrobu, ale również znajomości grupy docelowej oraz jej potrzeb. Warto pamiętać, że choć Norwegia jest państwem jedynie nieznacznie oddalonym od Polski, jej rynek ma zupełnie inne uwarunkowania. Jak z sukcesem wprowadzić nowy produkt na grunt skandynawski?

Zapoznaj się ze specyfiką norweskiego rynku i zaskocz Norwegów jakością swoich usług czy towarów. Podczas spotkań opowiemy o uwarunkowaniach prawnych i na co powinien się przygotować polskie przedsiębiorca.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości” serdecznie zaprasza na organizowany w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy bezpłatny cykl seminariów informacyjnych Export Gate, dotyczący podejmowania działań eksportowych przez MŚP na rynku norweskim.

Spotkanie dedykowane jest pomorskim przedsiębiorcom z sektora MŚP rozpoczynającym lub rozwijającym działania eksportowe.

 

TERMIN: 02-03.07.2021 r.

– Jak zdobywać rynek norweski? Aspekty prawno -podatkowe oraz własność intelektualna na rynku norweskim

 1. Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Norwegii
 2. Jaką działalność gospodarczą wybrać dla swojego biznesu
 3. Jakie formalności występują na rynku norweskim
 4. Uwarunkowania prawne prowadzenia biznesu w Norwegii:
 • Rodzaje umów handlowych i sposoby ich zawierania
 • Jak stworzyć prawidłowy kontrakt zagraniczny i jakie są formy zabezpieczeń takiego kontraktu, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów z kontrahentami
 • Podatkowe aspekty umów handlowych
 • Systemy ceł
 • Podatki
 • Znaki towarowe, prawo autorskie, patenty
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Jak zadbać o ochronę własności intelektualnej firmy
 • Umowy licencyjne, przeniesienie praw własności intelektualnej
 1. Negocjacje międzynarodowe na rynku norweskim:
 • Jak skutecznie negocjować na rynku
 • Jak można wykorzystać różnice kulturowe żeby móc zbudować relacje z potencjalnym partnerem handlowym
 • Najlepsze techniki i taktyki negocjacyjne

 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Na każde spotkanie obowiązuje osobna rejestracja!

Metody, które wykorzystywane będą podczas seminariów:

– wykład teoretyczny połączony z prezentacją multimedialną;

– warsztaty, burza mózgów, studium przypadku z uwzględnieniem rynku norweskiego– dyskusja. 

 

Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej udostępnionej przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.

 

Szczegółowe informacje:
Magdalena Witkowska
e-mail: m.witkowska@inkubatorstarter.pl

 

Załączniki:

 1. Regulamin uczestnictwa
 2. Ramowy harmonogram cyklu seminariów Export Gate
 3. Ankieta satysfakcji Uczestnika

 

Zgłoszenia:

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności