Broker Eksportowy

Eksport po III kwartale 2021

Wzrost polskiego eksportu o prawie 25%, taki sam udział Niemiec w polskim eksporcie, eksportowy wzrost we wszystkich sekcjach towarowych – tak wyglądały trzy kwartały 2021 r. 

Według danych GUS saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski za okres styczeń – wrzesień 2021 wyniosło 8,2 mld zł.

Obroty towarowe naszego kraju wyniosły 942,9 mld PLN w eksporcie oraz 934,7 mld PLN w imporcie. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku eksport wzrósł o 24,4%, a import o 28,4%.

Patrząc na wartość eksportu w dolarach USA wyniósł on 248,6 mld USD (wzrost o 28,8%) . Łącznie z importem dał on dodatnie saldo obrotów towarowych ukształtowane na poziomie 2,2 mld USD. W analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 7,5 mld USD.

Natomiast eksport wyrażony w euro wyniósł 207,4 mld EUR (wzrósł odpowiednio o 20,3%). Wzrost eksportu, jak i importu po trzech kwartałach 2021 r. daje również dodatnie saldo – 1,8 mld EUR. W analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 6,7 mld EUR.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska miała z krajami rozwiniętymi – 86,3%, w tym 74,8% z krajami UE. Poziomy są bardzo podobne do wyników z ostatniego roku: w analogicznym okresie ubiegłego roku eksport wynosił  86,4% (w tym UE 73,9%).

Najmniejszy udział mieliśmy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,7% (w ubiegłym roku 6,0%).

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,1% eksportu (w analogicznym okresie 2020 r. – 65,8%).

Po trzech kwartałach  2021 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie. 

Udział w eksporcie naszego największego partnera handlowego – Niemiec, był na tym samym poziomie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniósł 28,7%. Dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 72,7 mld PLN (19,1 mld USD, 16,0 mld EUR). W ubiegłym roku: 58,6 mld PLN (14,9 mld USD, 13,3 mld EUR). Na drugim i trzecim miejscu w naszej wymianie handlowej znajdują się Czechy i Francja.

 

GUS podaje, że najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. dotyczył:

  • paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (wzrost o 49,6%)
  • olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (wzrost o 43,2%)
  • surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (wzrost o 36,7%)
  • towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (wzrost o 28,6%)
  • maszyn i urządzeń transportowych (wzrost o 26,8%)
  • różnych wyrobów przemysłowych (wzrost o 23,9%)
  • chemii i produktach pokrewnych (wzrost o 22,5%)
  • żywności i zwierząt żywych (wzrost o 12,1%)
  • towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (wzrost o 7,7%)
  • napojów i tytoniu (wzrost o 0,7%).

Źródło przywołanych danych dot. handlu zagranicznego:
GUS: Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku (z dnia 17.11.2021)

 

Panel dostępności