Broker Eksportowy

Przetargi ONZ – praktyczne aspekty. Seminarium online. 5.09.2023

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza na organizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy seminarium pt. „Przetargi ONZ – praktyczne aspekty”, które odbędzie się 5 września w godz. 9.00 – 15.00 za pośrednictwem platformy online.

Według danych opublikowanych w lipcu tego roku na stronie www.ungm.org (UNITED NATIONS GLOBAL MARKETPLACE ) udział polskich przedsiębiorców w systemie zamówień tej organizacji wzrósł piętnastokrotnie w 2022 roku.

Polskie firmy dostarczyły do ONZ towary i usługi za ok. 71 mln USD ( w 2021 roku 4,86 mln USD). Liczba firm zarejestrowanych w systemie ONZ sięgnęła 330 (w 2021 roku 92). Najwięcej dostaw dotyczyło towarów – 50 mln USD, zaś usługi wynosiły 21 mln. Najwięcej w zakresie towarów dostarczono żywności i napojów – 26 mln USD, następnie środków medycznych – 9,3 mln USD. Wartość usług medycznych zamknęła się w kwocie 7,4 mln USD, zaś transport i logistyka – 5,2 mln USD. Dominującym odbiorcą towarów i usług z Polski był Światowy Program Żywnościowy (WFP) – 30,3 mln USD i malejąco: UNICEF- 13,8 mln USD, WHO- 10,8 mln USD, UNHCR – 6,8 mln USD, a także IOM, UNDP, Sekretariat ONZ i UNOPS.

Te dane powinny zachęcić przedsiębiorców z województwa pomorskiego do udziału w seminarium dotyczącym  praktycznych wskazówek odnośnie przystąpienia do przetargów ONZ. Podczas spotkania online przedsiębiorca:

  • Dowie się, jak wyszukiwać przetargi i uzyska wskazówki z zakresu przygotowywania ofert na dane zamówienia.
  • Uzyska informacje, jakie warunki należy spełnić, by przystąpić do realizacji praktycznych aspektów związanych z odpowiednim przygotowaniem się firmy do przystąpienia do przetargów.
  • Dowie się, jak ważnym jest aspekt finansowy i prawny podczas przygotowywania oferty.
  • Uzyska informacje o niezbędnych działaniach, które muszą zostać podjęte podczas przygotowywania ofert do przetargów.

 

Kiedy i gdzie?

5 września 2023, godz. 9.00 – 15.00 za pośrednictwem platformy online.

 

Sylwetka prelegenta

Seminarium poprowadzi Radosław Piontek – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie strategicznego zarządzania ofertowaniem dla organizacji i instytucji międzynarodowych.

Radosław Piontek
Doradca sprzedaży dla zagranicznych klientów publicznych

„Międzynarodowymi zamówieniami publicznymi zajmuję się około 30 lat… Zacząłem w Komisji Europejskiej jako „zamawiający” – od ogłaszania przetargów, oceny składanych ofert do nadzorowania realizacji wynikających z nich projektów. Później, pracując w sektorze prywatnym, ‘z grubsza licząc’ złożyłem prawie 300 ofert w przetargach ogłaszanych przez instytucje publiczne w: Instytucjach Unii Europejskiej: Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Agencjach UE [np. FRONTEX, CEDEFOP, ESMA, EMSA, EFSA, itd.]; Polsce; Agencjach Organizacji Narodów Zjednoczonych; Norwegii; Francji; Wielkiej Brytanii; Danii; NATO; USA i innych…

Od kilku lat aktywnie i pragmatycznie doradzam w poszukiwaniu przetargów odpowiadających profilowi różnych firm i składaniu ofert w odpowiedzi do znalezionych ogłoszonych przetargów. Przekazuję również wiedzę, jak to efektywnie robić.”

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 1.09.2023 do godz. 12:00 za pośrednictwem poniższego formularza. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału przede wszystkim firmy MŚP z woj. pomorskiego z pierwszeństwem dla firm, które już zarejestrowały się na platformach dostawców ONZ i potrzebują praktycznych wskazówek z zakresu efektywnego przygotowywania oferty.

Firmy, które zgłoszą swój udział w wydarzeniu, wezmą udział w procesie rekrutacji i zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej

Informacje

Jolanta Carkowska

e-mail: jolanta.carkowska@arp.gda.pl

tel. 609 000 250

 

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim oraz programów partnerskich.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w związku z organizacją przez Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku (zwanego dalej: Projektem) wydarzenia na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane podmiotowi współorganizującemu wydarzenie, tj. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation - Oddział w Brukselii w Belgii (ul. Marie de Bourgogne 52/2, 1000 Bruksela, zarejestrowany w Crossroads Bank for Enterprises (BCE) of Belgium pod numerem 0850.850.148), w celu przesłania Państwu przez ten podmiot linku umożliwiającego udział w webinarium. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych przez ww. podmiot, jak również w celu przesyłania Państwu informacji o jego ofercie, Państwa dane kontaktowe zostaną mu udostępnione także w tym celu.
4. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
5. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie
6. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności