Broker Eksportowy

Seminarium Online „Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Mexico!” | 22.04.2021 r.

Organizatorzy:

Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko – Latynoamerykańska Rada Biznesu,
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

przy współpracy z

 Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii; Ministerstwem Spraw Zagranicznych; Polską Agencją Inwestycji i Handlu
oraz Ambasadą Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Rzeczypospolitej Polskiej

zapraszają na kolejne webinarium z cyklu

Ameryka Łacińska:
¡Vamos a Mexico!

Kiedy: czwartek 22 kwietnia 2021 godz. 15:00 – 17:00

Partnerem wydarzenia jest Santander Bank Polska

Wielkość rynku (ca 130 mln mieszkańców), stopniowe otwieranie się na wymianę gospodarczą z zagranicą, notowany (także w pandemii) relatywnie wysoki wzrost gospodarczy, zwiększanie produktywności, przynależność do OECD oraz porozumienia handlowe Meksyku z USA, Kanadą, państwami Ameryki Środkowej i Karaibów, Japonią, ale także z Unią Europejską stwarzają ogromne szanse dla przedsiębiorców, tak w zakresie eksportu, jak i inwestycji. Państwo to realizuje politykę łatwego dostępu do swojego rynku; obniża taryfowe i pozataryfowe bariery handlowe.

Atrakcyjność tego rynku dostrzegają powoli polskie firmy. Wymiana handlowa między obydwoma krajami rośnie, przekraczając dziś 1 mld dolarów. Nadal jednak potencjał wzajemnych relacji biznesowych z Meksykiem pozostaje w dużej mierze niewykorzystany zwłaszcza w sektorach: samochodowym, rolno-spożywczym, energetycznym i w technologiach środowiskowych, a także w obszarze inwestycyjnym.

Podczas webinarium odpowiemy na pytania, jak skutecznie wchodzić na rynek meksykański, jakie są szanse i jakie zagrożenia, na co zwrócić uwagę. Zaprezentujemy także przykłady firm, które już z sukcesem realizują sprzedaż na tym rynku i zechcą się podzielić swoimi doświadczeniami.

 

Agenda spotkania – 22 kwietnia 2021 r. (15:00 – 17:00)
15:00-15:15 Powitanie:

KIG- Prezes Andrzej Arendarski,

RIGP- Prezes Jarosław Filipczak,

PLRB – Wiceprezes Andrzej Szumowski,

PAIH – Prezes Krzysztof Drynda

15:15-15:20 Wystąpienie: JE Alejandro Negrín – Ambasador Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Rzeczypospolitej Polskiej 
15:20-15:25 Wystąpienie: JE Maciej Ziętara – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych 
15:25-15:45 Meksyk jako atrakcyjny kierunek dla polskich przedsiębiorców w Ameryce Łacińskiej. Branże strategiczne dla polskiego eksportu, uwarunkowania prawne i różnice kulturowe, perspektywy i bariery – Patrycja Staszewska, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH S.A. w Meksyku
15:45-16:00 Praktyczne aspekty nawiązywania współpracy i utrzymywania relacji biznesowych – metodologia pracy – Zuzanna Gołębiewska, Dyrektor Biura, Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu
16:00-16:20 Rozwiązania i produkty ułatwiające relacje na rynku zagranicznym – Adam Styś, International Business Manager; Anna Wierzbicka, Menedżer Zespołu Handlu Zagranicznego, Santander Bank Polska S.A.
16:20-16:35 Case study polskiej firmy z sektora kosmetycznego – GLOV w Meksyku. dr. Beata Wojna, Fouder & CEO, firma Eslava de Negocios S.A. de C.V. i przedstawicielka marki GLOV w Melsyku
16:35-16:50 Case study polskiej firmy z sektora e-commerce – ORBITVU w Meksyku. Justyna Ścibska, Regional Manager LATAM, firma Orbitvu; Miguel Urzúa – FULLFRAME, Official Distributor of Orbitvu in Mexico
16:50-17:00 Sesja Q&A – Pytania i odpowiedzi uczestników

 

Gdzie i kiedy?

Seminarium rozpocznie się 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 15:00 w formule online. Link do spotkania zostanie przesłany na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22.04.2021 r.

Kontakt:
Marek Kruszewski
e-mail: m.kruszewski@rigp.pl,
tel. 665 771 277

 

Zgłoszenia

Proszę wpisać nr PKD działalności lub N/D jeśli nie dotyczy (np. podmiot zagraniczny)

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
1.7. Partner współorganizujący wydarzenie - Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 4, dane kontaktowe: e-mail: kig@kig.pl, tel. 22 630 96 00
1.8. Partner współorganizujący wydarzenie - Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 4, dane kontaktowe: e-mail: phig@phig.pl, tel. 22 630 94 11
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności