Broker Eksportowy

TOKYO BIG SIGHT “6 w 1” – TOKIO 28.02-03.03.2023

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie gospodarcze podczas 6 imprez targowych w Tokio w dniach 28.02-03.03.2023.

1) JAPAN SHOP (https://messe.nikkei.co.jp/en/js/) – targi systemów i osprzętu dla lokali handlowych. Produkty i usługi związane z projektowaniem i ekspozycją przestrzeni handlowej, systemów sklepowych, urządzeń i innych narzędzi pomocnych w efektywnym prowadzeniu działalności.

2) ARCHITECTURE + CONSTRUCTION MATERIALS (https://messe.nikkei.co.jp/en/ac/) – targi materiałów budowlanych. Bogata ekspozycja materiałów, systemów, urządzeń i produktów pokrewnych niezbędnych do budowy różnych obiektów. Targi obejmują budownictwo mieszkaniowe, sklepy, budynki handlowe i biznesowe.

3) RETAILTECH JAPAN (https://messe.nikkei.co.jp/en/rt/) – targi specjalizujące się w systemach informacji dla handlu detalicznego. Nowoczesne technologie informatyczne w handlu, począwszy od systemów sklepowych po systemy centralne, urządzenia, RFID / IC, logistykę.

4) SECURITY SHOW (https://messe.nikkei.co.jp/en/ss/) – targi branży bezpieczeństwa i ochrony. Szerokie spektrum produktów, technologii i usług do ochrony biur, sklepów, obiektów użyteczności publicznej i domów. Zabezpieczenia przed wyciekiem informacji, nadzór video, systemy kontroli dostępu.

5) LIGHTING FAIR (https://messe.nikkei.co.jp/en/lf/) – targi dla branży oświetleniowej.
Zostaną zaprezentowane produkty, które są niezbędnymi elementami budowania komfortowych, bezpiecznych i wygodnych oświetlonych środowisk, a także najnowsze systemy sterowania, aparatura pomiarowa.

6) INTERNATIONAL FURNITURE FAIR TOKYO (https://messe.nikkei.co.jp/en/if/) –
IFFT 2023 to wiodące targi dla branży meblarskiej. Zaprezentowane zostaną wysokiej klasy meble i materiały do ich produkcji, a także usługi projektowania przestrzeni (meble na zamówienie) dla sklepów, obiektów handlowych, hoteli i biur.
Targi te, to największe w regionie wydarzenie organizowane przez NIKKEI MESSE. W ubiegłym roku (bez reprezentantów spoza Japonii – pandemia COVID i obowiązujące restrykcje) targi odwiedziło ponad 110.000 odwiedzających.

 

Co oferujemy:
  • Wstęp na Targi
  • Przelot Gdańsk – Tokio– Gdańsk
  • Zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem
  • Prezentacja o prowadzeniu biznesu z kontrahentami z Japonii, różnice kulturowe itp. (online przed wyjazdem na targi)
  • Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela jednego przedsiębiorcy w misji wynosi 15.000 PLN netto, z czego dofinansowanie:
    • 85% kosztu w przypadku skorzystania z pomocy de minimis
    • 50% kosztu w przypadku skorzystania z pomocy publicznej na targi

 

Wkład własny:

Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinansowaniu 85% kosztów wynosi 2.250 PLN netto.
Do udziału w wyjeździe zostanie zakwalifikowanych 6 przedsiębiorców (po jednym przedstawicielu)

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23.01.2023 r., do godziny 14:00.

Szczegółowe informacje:

 

Załączniki:

Regulamin wyjazdu na targi

Załącznik nr 1 – Kryteria oceny

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 2021

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o ubieganie się o pomoc de minimis

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o statusie MSP

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o zachowaniu ograniczeń

 

Zgłoszenia

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

 

Panel dostępności