Broker Eksportowy

Uwarunkowania i szanse rynku mołdawskiego. Webinarium. 16.11.2021

Według raportu Doing Business 2020 Mołdawia uzyskała wysokie oceny jeżeli chodzi o handel zagraniczny, rozpoczęcie biznesu, rejestrację własności, podatki. Obroty towarowe między Polską a Mołdawią w 2020 r. wzrosły o 4,5% i wyniosły 422,3 mln USD, w tym polski eksport wzrósł o 9%. Dlaczego warto wziąć pod uwagę ten kierunek eksportu? Jakie łączą się z tym uwarunkowania i szanse?

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. wraz z Konsulatem Republiki Mołdawii w Gdańsku zapraszają na organizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy spotkanie online Uwarunkowania i szanse rynku mołdawskiego”.

 

Termin i miejsce

16 listopada 2021, w godz. 10:00-12:30, Platforma online

 

Agenda
10.00-10.15
Powitanie, przedstawienie gości
Łukasz Żelewski
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Jacek Tymiński
Konsul Honorowy Republiki Mołdawii w Gdańsku

10.15-10.45
Gospodarka Mołdawii i możliwości inwestycyjne

• sytuacja ekonomiczna, demografia, dochody
• konsumpcja – branże, trendy rynkowe

Octavian Berzan
pierwszy sekretarz
Biuro Handlowe i Gospodarcze Ambasada Republiki Mołdawii
10.45-11.15
Praktyczne aspekty prowadzenia biznesu w Mołdawii

• obraz rynku i klientów
• bariery wejścia na rynek
• różnice kulturowe Polska – Mołdawia

Oxana Satirovici
Prezes Centrum Rozwoju i Przedsiebiorczosci Polska-Mołdawia
11.15-11.45
Od teorii do praktyki: wyzwania w prowadzeniu biznesu z Mołdawią na przykładzie współpracy handlowej w zakresie nabycia, importu i dystrybucji win
Przemysław Młodziński
Właściciel Asconi Polska Sp. z o.o.
11.45-12.30
Sesja pytań i odpowiedzi
Zakończenie spotkania

 

Prelegenci
Octavian Berzan

pierwszy sekretarz
Biuro Handlowe i Gospodarcze Ambasada Republiki Mołdawii

Absolwent wydziałów Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (Akademia Studiów Ekonomicznych Mołdawii) oraz Prawa Gospodarczego (Uniwersytet Państwowy Mołdawii). Ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych w pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w tym na stanowiskach dyplomatycznych. Ponad 6 lat doświadczenia menedżerskiego, szczególnie w zakresie przyciągania inwestycji i promocji eksportu. Pewne doświadczenie w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, partnerami rozwojowymi, Komisją Europejską i innymi instytucjami międzynarodowymi.

Przemysław Młodziński

Właściciel Asconi Polska Sp. z o.o.

Absolwent wydziałów Zarządzania Przedsiębiorstwem i Marketingu Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. 20-letnie doświadczenie w pracy w sektorze publicznym, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych, w zakresie transgranicznego przemieszczania się towarów handlowych oraz zwalczania szeroko rozumianej, międzynarodowej przestępczości finansowej; uczestnik stażu w europejskim biurze ds. zwalczania przestępczości finansowej OLAF oraz ekspert w misji szkoleniowo-doradczej dla Ukrainy i Mołdawii EUBAM; aktualnie właściciel firmy z 10-letnim doświadczeniem w sektorze prywatnym w zakresie importu i dystrybucji wina z Mołdawii.

Jacek Tymiński

Konsul Honorowy Republiki Mołdawii

Od  grudnia 2020 roku pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Mołdawii w Gdańsku. Reprezentowany przez niego Konsulat obejmuje swoim zasięgiem całe województwo pomorskie.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył Organizację i technikę transportu morskiego; Zarządzanie z elementami finansów, a także Dyplomację współczesną. Ukończył  również Politykę gospodarczą i Administrację Publiczną na University of Oslo.

Od  1989 roku, kiedy to ukończył studia, związany z gospodarką morską. Specjalizuje się w spedycji międzynarodowej, frachtowaniu i klarowaniu statków. Od 2005 r prowadzi własną firmę Vetro Port & Shipping Services, wykorzystując zdobytą  wcześniej wiedzę i umiejętności. Firma aktywnie działa w portach polskich i transporcie międzynarodowym, a obecnie zatrudnia 25 pracowników.

Od ponad 10 lat jest członkiem, a od 2021 roku przewodniczącym Polskiego Związku Maklerów Okrętowych. Utrzymuje bliskie kontakty z macierzystym Wydziałem Ekonomii w Sopocie, gdzie w latach 2014-2019 był członkiem Rady Programowej Wydziału, a obecnie jest  członkiem Rady Ekspertów Wydziału.

 

Zgłoszenia

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia do dnia 15.11.2021 za pośrednictwem poniższego formularza.

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim oraz programów partnerskich.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w związku z organizacją przez Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku (zwanego dalej: Projektem) wydarzenia na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane podmiotowi współorganizującemu wydarzenie, tj. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation - Oddział w Brukselii w Belgii (ul. Marie de Bourgogne 52/2, 1000 Bruksela, zarejestrowany w Crossroads Bank for Enterprises (BCE) of Belgium pod numerem 0850.850.148), w celu przesłania Państwu przez ten podmiot linku umożliwiającego udział w webinarium. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych przez ww. podmiot, jak również w celu przesyłania Państwu informacji o jego ofercie, Państwa dane kontaktowe zostaną mu udostępnione także w tym celu.
4. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
5. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie
6. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.
Informacje

Janosz Józefczyk,

e-mail: janosz.jozefczyk@arp.gda.pl,

tel. 58 323 32 80

Panel dostępności