Broker Eksportowy

VI konkurs grantowy. Nabór wniosków od 13.06.2022 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze
Termin i miejsce składania wniosków 

Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 13.06.2022 r. do 29.07.2022 r. na adres:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D,
80-309 Gdańsk 

Na co i kto może składać wnioski? 
Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER) należący do sektora MŚP, posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzący działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Grantobiorcy oraz ostateczni odbiorcy wsparcia poprzednich konkursów grantowych mogą ponownie ubiegać się o wsparcie w bieżącym konkursie.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Konkurs obejmuje projekty polegające na udziale przedsiębiorców jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach, oraz platformach cyfrowych stanowiących alternatywę dla tradycyjnych targów. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w targach oraz koszty korzystania z międzynarodowych platform cyfrowych stanowiących alternatywę dla targów. Szczegółowy katalog wydatków znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Finanse 

Procent dofinansowania projektu 
Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 80 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 1 500 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty
Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 
Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 8 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze 
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej www.brokereksportowy.pl oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. www.arp.gda.pl w dziale „Pomorski Broker Eksportowy”.

Pytania i odpowiedzi 

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Inne informacje dotyczące projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” można uzyskać dzwoniąc do Punktu Informacyjnego ARP pod numer telefonu (58) 32 33 106 lub (59) 846 81 14.

Panel dostępności