Broker Eksportowy

Wydarzenie „Ameryka Łacińska: ¡Vamos ao Brasil!” | 02.06.2022 r.

Zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu

Ameryka Łacińska: ¡Vamos ao Brasil!

2 czerwiec 2022 godz. 15:00 – 17:00

Hotel Scandic Gdańsk/ przekaz na żywo

Kontynentalny, barwny i pełen kontrastów rynek brazylijski jest jednym z większych i najbardziej atrakcyjnych rynków światowych pod względem potencjału i struktury demograficzno-konsumenckiej. Jednocześnie jest także jednym z bardziej wymagających rynków pod względem uwarunkowań taryfowych, pozataryfowych i logistycznych, co powoduje konieczność gruntownego przygotowania firm zagranicznych do podjęcia działalności i trwania w niej. Podczas spotkania odniesiemy się w skrótowy sposób do tych kwestii, adresując także kwestie kulturowe oraz obiecujące branże.

 

Wydarzenie jest organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Polsko-Portugalską Izbę Gospodarczą, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Santander Bank Polska S.A.

 

Kiedy: Czwartek, 2 czerwca 2022 r. godz. 15:00 – 17:00
Gdzie: Hotel Scandic Gdańsk/ przekaz na żywo

 

 

 

Agenda spotkania – 2 czerwca 2022 r. (15:00 – 17:00)
15:00 – 15:10 Powitanie:

Krajowa Izba Gospodarcza – Prezes, Marek Kłoczko

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza – Prezes Zarządu, Jarosław Filipczak

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza – Dyrektor Generalny, Wojciech Baczyński

15:10 – 15:15 Wystąpienie: JE Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Brazylii Jakub Skiba (Brasília, online)
15:15 – 15:20 Wystąpienie: Chargé d’affaires, Radca-Minister Ambasady Brazylii w Polsce, Pan Ademar Seabra da Cruz Junior – wystąpienie w j.angielskim
15:20 – 15:45 Brazylia: charakterystyka rynku, nisze eksportowe dla polskich przedsiębiorców, uwarunkowania kulturowe, oferta prospekcyjna PPCC – Wojciech Baczyński, Dyrektor Generalny; Polsko- Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC)
15:45 – 16:10 Uwarunkowania taryfowe i pozataryfowe w eksporcie do Brazylii. – Alan Goldlust, Nicholas Grabert Goldlust, Victor Girotto; Comexport (São Paulo, online) wystąpienie w j.angielskim
16:10 – 16:35 Uwarunkowania prawne współpracy z rynkiem brazylijskim  – Neil Montgomery, Partner; Montgomery & Associados (São Paulo, online) wystąpienie w j.angielskim
16:35 – 16:50 Rozwiązania i produkty ułatwiające relacje na rynku zagranicznym – Adam Styś, International Business Manager; Santander Bank Polska S.A.
16:50 – 17:00 Sesja Q&A

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 01.06.2022 r. do godz. 10:00
Kontakt:
Marek Kruszewski
e-mail: m.kruszewski@rigp.pl,
tel. 665 771 277

 

Zgłoszenia
Proszę wpisać nr PKD działalności lub N/D jeśli nie dotyczy (np. podmiot zagraniczny)

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00

2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe (w wypadku powyższego ogłoszenia: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza). Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).

3. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane partnerom wydarzenia, tj.: Krajowej Izbie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 4, dane kontaktowe: e-mail: kig@kig.pl, tel. 22 630 96 00 lub Polsko-Latynoamerykańska Radzie Biznesu z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 4, dane kontaktowe: e-mail: phig@phig.pl, tel. 22 630 94 11 w celu przesłania Państwu przez te podmioty informacji o ich ofertach i organizowanych przez nie wydarzeniach.

4. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.

5. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.

6. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.

9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.

10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.

12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.

13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.

16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności