Broker Eksportowy

WYDARZENIE GOSPODARCZE FIME MIAMI 2022 – 26.07.2022 – 30.07.2022 r.

 

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców z branży medycznej (w tym producentów, dystrybutorów, startupy) oraz z branż powiązanych lub świadczących usługi dla wskazanej branży do udziału w targach FIME Miami USA 2022 w roli odwiedzającego.

 

Wydarzenie gospodarcze odbędzie się w dniach 26 – 30 lipca 2022 roku.

 

FIME to wiodące światowe targi medyczne, gromadzące tysiące producentów, dystrybutorów, dostawców urządzeń i sprzętu medycznego, w których w tym roku planowany jest udział przeszło 700 wystawców z przeszło 45 krajów z całego świata.

FIME przez odwiedzających i wystawców uważane są za najważniejszą platformę dla biznesu, networkingu i nauki. Stanowią cenną szansę na rozwój firm z branży medycznej. Więcej informacji na temat targów znajduje się na stronie: www.fimeshow.com

 

Co oferujemy:

  • Wstęp na targi
  • Przelot Gdańsk – Miami – Gdańsk.
  • Zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem.
  • Ubezpieczenie na okres pobytu i podróży.
  • Transport lotnisko-hotel-lotnisko w Miami
  • Możliwość nawiązania ciekawych kontaktów z firmami i organizacjami z całego sektora medycznego.
  • Możliwość udziału w wydarzeniach naukowych oraz seminariach.

 

Wkład własny:

Szacowany koszt udziału jednego uczestnika w wydarzeniu FIME Miami 2022 wynosi 14 000,00 PLN. Wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinansowaniu 85% kosztów wynosi: 2100 PLN netto. Szacowany całkowity koszt udziału Uczestnika w wydarzeniu może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu.

 

Zgłoszenia:

  • Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.brokereksportowy.pl
  • Zgłoszenia do dnia 03.06.2022 r. do godziny 12:00
  • Szczegółowe informacje:

 

Donata Strycharczyk

e-mail: donata.strycharczyk@swp.gda.pl

tel: +48 721 665 643

 

Załączniki:

Regulamin wydarzenia gospodarczego

Umowa z uczestnikiem

Załącznik nr 1  – Kryteria wyboru Przedsiębiorców do udziału w FIME 2022 MIAMI

Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia o nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorcami zagranicznymi w czasie Wydarzenia Gospodarczego obejmującego udział w targach FIME MIAMI w dniach 26-30.07.2022 r

Załącznik nr 7 – Ankieta satysfakcji uczestnika

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia pracownika

Załącznik nr 9 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10 – Do Regulaminu – Oświadczenie wnioskodawcy o statusie MŚP

Załącznik nr 11 – Oświadczenie w przedmiocie zwolnienia z podatku VAT

Załącznik nr 12 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Zgłoszenia:

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności