Broker Eksportowy

Obroty towarowe handlu zagranicznego w I kwartale 2021

Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski za okres styczeń – marzec 2021 wyniosło 10,9 mld zł.

Obroty towarowe naszego kraju wyniosły 298,8 mld PLN w eksporcie oraz 287,9 mld PLN w imporcie. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku eksport wzrósł o 14,6%, a import o 12,3%.

Patrząc na wartość eksportu w dolarach USA wyniósł on 80,4mld USD (wzrost o 19,2%) . Łącznie z importem dał on dodatnie saldo obrotów towarowych ukształtowane na poziomie 2,9mld USD. W analogicznym okresie 2020r. wyniosło1,1 mld USD.

Natomiast eksport wyrażony w euro wyniósł 66,3mld EUR (wzrósł odpowiednio o 8,3). Wzrost eksportu  jak i importu na początku 2021 r. daje również dodatnie saldo – 2,4mld EUR. W analogicznym okresie 2020r. wyniosło 1,0mld EUR.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska miała z krajami rozwiniętymi – 86,4%, w tym 75,1% z krajami UE. W analogicznym okresie ubiegłego roku eksport wynosił  86,8% (w tym UE 74,0%).

Najmniejszy udział mieliśmy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,4% (w ubiegłym roku 5,8%).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów:

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,5% eksportu (w analogicznym okresie 2020 r. – 65,8%).

Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do Wielkiej Brytanii – 4,9% udziału eksportu (6,1% w ubiegłym roku).

Udział w eksporcie naszego największego partnera handlowego – Niemiec, wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.o 1,1 p. proc. i wyniósł 28,9. Dodatnie saldo wyniosło 24,1 mldPLN (6,5 mld USD, 5,4 mld EUR). W ubiegłym roku: 16,6 mldPLN (4,3 mld USD, 3,9mld EUR).

Wśród eksportowanych towarów największą popularnością cieszyły się:

  • oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne (wzrost o 34,6%),
  • surowce niejadalne z wyjątkiem paliw (wzrost o 27,1%),
  • różne wyroby przemysłowe (wzrost o 19,9%)
  • maszyny i urządzenia transportowe (wzrost o 17,3%)
  • towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca (wzrost o 14,6%)
  • chemia i produkty pokrewne (wzrost o 10,9%)
  • żywność i zwierzęta żywe (wzrost o 6,3%)

 

Spadek eksportu odnotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (spadek o 6,8%) oraz w napojach i tytoniu (spadek o 2,1%).


Źródło przywołanych danych dot. handlu zagranicznego:
GUS: Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2021 roku z dnia 17.05.2021

Panel dostępności