Broker Eksportowy

Nabór wniosków o udzielenie grantu

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych oraz grup przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

INFORMACJE O NABORZE
Termin składania wniosków 
Wnioski należy składać w terminie od 21 maja 2018 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Miejsce składania wniosków 
Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW
Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu.

NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do dwóch rodzajów wnioskodawców:

  • wnioskodawców indywidualnych, tj. mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty indywidualnie;
  • wnioskodawców grupowych, tj. podmiotów (w tym przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu) realizujących projekty na rzecz grupy MŚP, przy czym ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być jedynie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje projekty polegające na udziale przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w imprezie promocyjnej. Szczegółowy katalog wydatków znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

FINANSE
Procent dofinansowania projektu 
Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

  • 40 000 PLN w przypadku wnioskodawcy indywidualnego;
  • 400 000 PLN w przypadku wnioskodawcy grupowego, jednak nie więcej niż 40 000 PLN na jedno przedsiębiorstwo będące ostatecznym odbiorcą wsparcia.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 6 500 000 PLN.

NIEZBƒòDNE DOKUMENTY:

  • Regulamin konkursu
  • Załączniki do Regulaminu konkursu

Dostępne pod linkiem: https://goo.gl/mjJE1K

INNE WAŻNE INFORMACJE:
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 
Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 8 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze 
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. www.arp.gda.pl w dziale „Pomorski Broker Eksportowy”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Panel dostępności