Broker Eksportowy

Seminarium Online „Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Chile!” | 10.03.2021 r.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko – Latynoamerykańska Rada Biznesu z partnerem Santander Bank Polska przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii; Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu zapraszają na drugie webinarium z cyklu Ameryka Łacińska: ¡Vamos a …! Tym razem zabieramy Was do Chile.

 

Region Ameryki Łacińskiej i Karaibów jest od pewnego czasu ważnym podmiotem na scenie międzynarodowej i aktywnym uczestnikiem rywalizacji globalnej.

Z około 650 mln konsumentów, szybkim przyrostem demograficznym, rosnącą klasą średnią i rocznym wzrostem gospodarczym w granicach 2-3%, Ameryka Łacińska jest potencjalnie potężnym rynkiem zbytu.

Polskie firmy coraz częściej postrzegają kraje tego regionu jako perspektywicznych odbiorców towarów i usług w sektorze rolno-spożywczym, transporcie, budownictwie, energetyce, górnictwie, przemyśle stoczniowym, farmaceutycznym, zbrojeniowym oraz lotniczym. Jednakże potencjał ten wciąż nie jest wykorzystywany w odpowiednim stopniu.

Podczas cyklu seminariów dotyczących rynków Ameryki Łacińskiej  zaproszeni eksperci omawiają sytuację gospodarczą na wskazanych rynkach, możliwości eksportowe i inwestycyjne, szanse i zagrożenia oraz formy wsparcia dla polskich przedsiębiorców.

Podczas pierwszego seminarium z tego cyklu skupiliśmy się na Kolumbii i Peru.

W trakcie następnego webinarium Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Chile! poznamy kolejny perspektywiczny rynek tego ciekawego zakątka świata.

Już dzisiaj zapraszamy na przyszłe webinaria dotyczące Meksyku, Argentyny i Urugwaju.

 

Agenda spotkania – 10 marca 2021 r. (14:00 – 16:00)
14:00-14:15 Powitanie:

KIG – Prezes Andrzej Arendarski

RIGP – Prezes Jarosław Filipczak

PLRB – Wiceprezes Andrzej Szumowski

PAIH – Dyrektor Centrum Eksportu Tomasz Szymczak

14:15-14:20 Wystąpienie JE Jacka Gawryszewskiego Ambasadora RP w Chile
14:20-14:25 Wystąpienie  Pana  Enrique Carrasco San Martin – Dyrektora agencji ProChile w Polsce
14:25-14:45 Chile: charakterystyka rynku, nisze eksportowe dla polskich przedsiębiorców, różnice prawno-taryfowe, uwarunkowania kulturowe, szanse i zagrożenia – Adam Czerka, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH S.A. w Santiago de Chile
14:45-15:00 Praktyczne aspekty nawiązywania współpracy i utrzymywania relacji biznesowych – metodologia pracy Zuzanna Gołębiewska, Dyrektor Biura, Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu
15:00-15:20 Rozwiązania i produkty ułatwiające relacje na rynku zagranicznym Adam Styś, International Business Manager; Anna Wierzbicka, Menedżer Zespołu Handlu Zagranicznego, Santander Bank Polska S.A.
15:20-15:35 Case study polskiej firmy Mariusz Ziółkowski, firma Lubas
15:35-15:50 Case study polskiej firmy – Karol Pilaciński, firma Bogutti
15:50-16:00 Sesja Q&A – Pytania i odpowiedzi uczestników

 

Gdzie i kiedy?
Seminarium rozpocznie się 10 marca 2021 r. o godzinie 14:00 w formule online. Link do spotkania zostanie przesłany na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.03.2021 r.

Kontakt:
Marek Kruszewski
e-mail: m.kruszewski@rigp.pl, tel. 665 771 277

 

Zgłoszenia

Proszę wpisać nr PKD działalności lub N/D jeśli nie dotyczy (np. podmiot zagraniczny)

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
1.7. Partner współorganizujący wydarzenie - Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 4, dane kontaktowe: e-mail: kig@kig.pl, tel. 22 630 96 00
1.8. Partner współorganizujący wydarzenie - Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 4, dane kontaktowe: e-mail: phig@phig.pl, tel. 22 630 94 11
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności