Broker Eksportowy

Seminarium „Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Cuba y Dominicana!” | 26.11.2021 r.

Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu

Ameryka Łacińska:
¡Vamos a Cuba y Dominicana!

Podczas webinarium zaproszeni eksperci zaprezentują m.in. możliwości ww. rynków, szanse i zagrożenia, różnice prawne i taryfowe oraz kulturowe, oraz narzędzia bankowego wsparcia finansowego. Poznamy także praktyczne case studies, gdzie reprezentanci polskich firm podzielą się praktycznymi doświadczeniami osiągnięcia sukcesu w tych krajach.

Cykl wydarzeń „Ameryka Łacińska: ¡Vamos a…” jest organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, i Polsko – Latynoamerykańską Radę Biznesu przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

 

Kiedy: piątek 26 listopada 2021 r. godz. 15:00 – 17:00
Gdzie: Live online/onsite Hotel Scandic Gdańsk

Podczas spotkania omówimy sytuację gospodarczą na wskazanych rynkach, możliwości eksportowe i inwestycyjne, szanse i zagrożenia oraz formy wsparcia dla polskich przedsiębiorców.

 

Agenda spotkania – 26 listopada 2021 r. (15:00 – 17:00)
15:00 – 15:20 Powitanie:

Krajowa Izba Gospodarcza – Prezes Marek Kłoczko

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza – Wiceprezes Damian Mucha

Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu – Prezes Stefan Bekir Assanowicz

15:20 – 15:30 Wystąpienie: JE Jorge Martí Martinez – Ambasador Kuby w Polsce
15:30 – 15:40 Wystąpienie: JE Leszek Biały – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Dominikańskiej
15:40 – 15:55 Wystąpienie: Chargé de affairs a.i – Michał Faryś,  Ambasady RP na Kubie
15:55 – 16:10 Kuba i Dominikana jako atrakcyjne kierunki dla polskich przedsiębiorców w Ameryce Łacińskiej. Branże strategiczne dla polskiego eksportu, uwarunkowania prawne i różnice kulturowe, perspektywy i bariery – Dariusz Latoszek, Główny Specjalista Wydziału Dwustronnej Współpracy Gospodarczej, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej  Ministerstwo Rozwoju i Technologii
16:10 – 16:30 Case study polskiej firmy Dominikana – Jędrzej Pacak, Casa Dominicana, Polsko Dominikańska Izba Gospodarcza
16:30 – 16:40 Rozwiązania i produkty ułatwiające relacje na rynku zagranicznym – Adam Styś, International Business Manager; Anna Wierzbicka, Menedżer Zespołu Handlu Zagranicznego, Santander Bank Polska S.A.
16:35 – 16:50 Praktyczne aspekty nawiązywania współpracy i utrzymywania relacji biznesowych – metodologia pracy – Monika Wasążnik, Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu
16:50 – 17:00 Sesja Q&A


KUBA

Kuba jest stałym partnerem handlowym Polski w regionie Karaibów, przy czym 90% polskiego eksportu na Kubę stanowią produkty rolno-spożywcze. Niewątpliwie polskie produkty cieszą się dobrą opinią na rynku kubańskim i mają stosunkowo dobrą, zwłaszcza w porównaniu do produktów europejskich, relację jakości do ceny. Przy takiej strukturze towarowej polskiego eksportu po stronie kubańskiej występuje tylko jeden kontrahent, tj. państwowa centrala importu żywności Alimport. Procedury zatwierdzania dostawców i licytacji nie podlegają kontroli zewnętrznej i są zazwyczaj niejawne, dlatego też bieżące wsparcie Ambasady RP w Hawanie bywa kluczowym elementem udanych negocjacji handlowych.

Kuba nadal ma duży potencjał dla eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski, gdyż przy niewielkiej krajowej produkcji Kuba corocznie importuje żywność za ok. 2 mld USD.

Perspektywiczne dziedziny polskiego eksportu to: sektor spożywczy, w tym art. rolno-spożywcze oraz dostawy maszyn i urządzeń dla tego sektora, górnictwo -dostawy maszyn i urządzeń dla tego sektora, przemysł stoczniowy dostawy i remonty statków/kutrów rybackich, energetyka – w tym odnawialne źródła energii (energia fotowoltaiczna, wiatrowa) przemysł maszynowy – m.in. kompleksowe linie produkcyjne dla przemysłu meblarskiego, przemysł farmaceutyczny – leki, art. higieniczne, wyposażenie i sprzęt medyczny, turystyka – wyposażenie hoteli, przemysł mineralny – nawozy.

 

DOMINIKANA

W ostatnich 20 latach gospodarka Dominikany była jedną z najszybciej rozwijających się w Ameryce Łacińskiej. Główne towary eksportowane z Polski to: elektrody węglowe, produkty mleczarskie, inne art. spożywcze, części do maszyn, dźwigi, meble, dzianiny, maszyny do przemysłu tytoniowego, produkty chemiczne, kosmetyki, opony. Natomiast z Dominikany importujemy: wyroby medyczne, nici chirurgiczne, materiały opatrunkowe, tytoń, kakao, obuwie, banany i platany, alkohole (rum), przełączniki elektryczne, kable, urządzenia ogrodnicze/rolnicze.

Dominikana jest rynkiem otwartym na handel międzynarodowy, z długą tradycją importu. Importerzy najczęściej są też dystrybutorami, stąd większa część handlu opiera się na imporcie gotowych produktów. Szybki rozwój kraju i wieloletnie tradycje importu wskazują na możliwości intensyfikacji współpracy handlowej i inwestycyjnej. Największe szanse eksportowe mają artykuły rolno-spożywcze, spożywcze, maszyny rolnicze, urządzenia dla przemysłu spożywczego, art. rolno-spożywcze, maszyny górnicze, nawozy, produkty chemiczne, farmaceutyki, akcesoria samochodowe, meble, sprzęt AGD.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25.11.2021 r. do godz. 10:00
Kontakt:
Marek Kruszewski
e-mail: m.kruszewski@rigp.pl,
tel. 665 771 277

 

Zgłoszenia
Proszę wpisać nr PKD działalności lub N/D jeśli nie dotyczy (np. podmiot zagraniczny)

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00

2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe (w wypadku powyższego ogłoszenia: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza). Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).

3. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane partnerom wydarzenia, tj.: Krajowej Izbie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 4, dane kontaktowe: e-mail: kig@kig.pl, tel. 22 630 96 00 lub Polsko-Latynoamerykańska Radzie Biznesu z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 4, dane kontaktowe: e-mail: phig@phig.pl, tel. 22 630 94 11 w celu przesłania Państwu przez te podmioty informacji o ich ofertach i organizowanych przez nie wydarzeniach.

4. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.

5. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.

6. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.

9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.

10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.

12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.

13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.

16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności