Broker Eksportowy

Strategia zarządzania własnością intelektualną w innowacyjnych projektach. Seminarium. Gdańsk.21.03.2024

Wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom dotyczącym kwestii ochrony prawnej własności przemysłowej zapraszamy na spotkanie „Strategia zarządzania własnością intelektualną w innowacyjnych projektach”.

Jednym z podstawowych celów, jaki stawia sobie Unia Europejska, jest wzrost konkurencyjności gospodarki, również w kwestiach wspierania innowacji. Jest ona wdrażana przez różne programy tj. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Horyzont Europa, które wspierają współpracę środowiska gospodarczego i naukowego. Ideą programów jest przekształcenie wyników prac b+r w powszechnie dostępne produkty lub usługi. Stanowi to odpowiedź na realne wyzwania gospodarczo-społeczne.

Skuteczny transfer wiedzy do gospodarki oraz zwiększenie konkurencyjności podmiotów wdrażających innowacje możliwe są przy skutecznym i efektywnym zarządzaniu własnością intelektualną wraz z jej ochroną prawną. Odpowiednio zdefiniowana strategia ochrony własności przemysłowej stanowi często element wniosków o dofinansowanie i podlega jego ocenie.

 

Gdzie i kiedy?

21 marca (czwartek), godz. 13:00-15:30.

Olivia Business Centre, Olivia Six

Aleja Grunwaldzka 472 D

Gdańsk

 

Program
13:00-13:15 Prezentacja projektu Pomorski Broker Eksportowy 2030

 

13:15-14:15

 

Rodzaje praw własności przemysłowej, co chronią i czym się różnią

  • Rola badań patentowych w projekcie innowacyjnym
  • Korzyści i zagrożenia związane z ochroną praw IP.

 

14:15 – 14:30

 

Przerwa kawowa
14:30 – 15:00

 

Dotacje dla MŚP w zakresie finansowania ochrony własności przemysłowej.
15:00 – 15:30 Networking

 

 

Prelegentki

Prelegentkami wydarzenia będą ekspertki z Kancelarii prawno-patentowej FGGH IP.

 

Alicja Kicińska-Fujawa

Sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej zajmuję się od ponad 25 lat. Patrząc z perspektywy czasu, nauczyło mnie to wielopłaszczyznowego podejścia do problematyki IP i łączenia jej z innymi dziedzinami prawa, a także doceniania coraz większej roli, jaką odgrywa zarówno w biznesie, ekonomii, jak i reklamie oraz mediach społecznościowych.

Od szeregu lat mam przyjemność reprezentować klientów w postępowaniach zgłoszeniowych, a także spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

Z moim udziałem klienci z różnych branż, począwszy od branży FMCG poprzez sektor automotive i paliwowy po Life Science, zbudowali oraz wzbogacili portfolio swoich znaków towarowych (ponad 2000 dokonanych zgłoszeń znaków towarowych) czy wzorów przemysłowych (ponad 200 rejestracji), jak też prowadzili postępowania sporne (ponad 150) oraz skutecznie utrzymali uzyskane prawa wyłączne.

Doradzam zarówno polskim, jak i zagranicznym podmiotom w jak najlepszym wykorzystaniu i uzyskiwaniu korzyści wynikających z posiadanej ochrony. Występuję na każdym etapie powstawania oraz utrzymywania w mocy praw IP, przeprowadzając badania zdolności rejestrowej, prowadząc postępowania zgłoszeniowe, sporne, opracowując strategie ochrony. Wspieram także klientów w efektywnym zarządzaniu posiadanymi prawami.

Dzięki międzynarodowym uprawnieniom mogę reprezentować klientów w postępowaniach o unieważnienie bądź naruszenie patentu w sprawach toczących się przed Jednolitym Sądem Patentowym, który rozpoczął swoją działalność dnia 1 czerwca 2023 roku.

Wykonywany zawód wymaga ode mnie ciągłego poszerzania i uzupełniania wiedzy z uwagi na dokonywane zmiany legislacyjne, co motywuje mnie do działania i stałego podnoszenia kwalifikacji. Pasjonuje mnie przekazywanie wiedzy i mówienie o sprawach trudnych w prosty sposób, pamiętając o holistycznym spojrzeniu na omawiane zagadnienie. Chętnie dzielę się zdobytym doświadczeniem i posiadanymi umiejętnościami podczas szkoleń.

Do każdego zadania podchodzę indywidualnie, otwarcie prezentując możliwości oraz zagrożenia, jakie wiążą się z realizacją powierzonego zlecenia. Jednocześnie nie zapominam, iż korzyść i dobro klienta stanowią centralny punkt odniesienia podejmowanych decyzji i działań.

 

Iwona Płodzich-Hennig

Jestem rzecznikiem patentowym z 23 letnim stażem pracy, podczas którego zdobyłam bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe, pracując   przez 12 lat  w największej polskiej firmie farmaceutycznej, a przez kolejne 11 lat  jako rzecznik patentowy w jednej z największych kancelarii patentowych w Polsce.

Uważnie wsłuchuję się w potrzeby twórców i inspiruję ich do tworzenia wynalazków. Przeprowadziłam blisko 1000 badań patentowych, a jako zawodowy pełnomocnik reprezentowałam klientów przed Urzędem Patentowym RP w ponad 150 zgłoszeniach krajowych, blisko 400 europejskich patentach walidowanych w Polsce oraz szeregu wniosków o Dodatkowe Prawo Ochronne (SPC). Fascynuje mnie moja praca, ponieważ jest ciekawa i twórcza, daje mi możliwość łączenia wiedzy naukowej z kreatywnością oraz innowacyjnością. Korzystam z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, które usprawniają obsługę współpracujących ze mną podmiotów i dają możliwość oszczędności ponoszonych opłat urzędowych.

Moja wiedza i doświadczenie to fundament, na którym buduję relacje z ludźmi oparte na wzajemnym zaufaniu. Prowadząc sprawy klienta ważne dla mnie jest zorientowanie na jego potrzeby biznesowe.

Zawsze staram się zrozumieć oczekiwania klientów, aby móc im jak najlepiej sprostać. Traktuję je jako priorytet  w mojej pracy rzecznika patentowego. Zaufanie, otwartość, transparentność to wartości, które uważam za kluczowe w budowaniu trwałych relacji i osiąganiu wspólnego sukcesu. Są to solidne podstawy każdego udanego biznesu.

Własność intelektualna to wysoce specjalistyczna gałąź prawa, którą dobrze znam. W kontaktach z klientem stawiam na pierwszym miejscu profesjonalizm, fachowe doradztwo i rzetelną obsługę.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 19 marca 2024 za pośrednictwem poniższego formularza. Liczba miejsc ograniczona. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim oraz programów partnerskich.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2, a także art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO, Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zwana w dalszej części Spółką informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: Al. Grunwaldzka 472 D, 80 - 309 Gdańsk, tel.: + 48 58 323 31 00, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl).

2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: rodo@arp.gda.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

3. Dane osobowe osób będących stroną umowy, upoważnionych do reprezentacji, pełnomocników, uczestników targów przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy 2030”, w tym w celu rekrutacji, udziału w spotkaniach, monitoringu, sprawozdawczości, rozliczania wydatków, komunikacji, ewaluacji, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, archiwizacji, w związku z:

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej Rozporządzenie ogólne),

- ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego). Dane osobowe przetwarzane będą w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Ponadto, dane osobowe osób wskazanych w umowie lub w późniejszym kontakcie stron jako odpowiedzialnych za wykonanie umowy, będą przetwarzane w celu współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią).

4. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, w tym Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Pomorskiego oraz stronom i innym uczestnikom postępowań związanych z dochodzeniem zwrotu środków, w tym prowadzonych postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zwrocie środków. Dane osobowe będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, usług archiwizacji i niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu (i uprawnionemu) taką informacją, a także publikowane w BIP.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:
1) dostępu do swoich danych;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, w tym wzięcia udziału w projekcie.

 

Informacje

Maciej Frączek

e-mail: maciej.fraczek@arp.gda.pl

tel.: 58 323 31 06

 

Panel dostępności