Broker Eksportowy

Zamówienia organizacji międzynarodowych praktycznie. Seminarium. 14.03.2024. Gdańsk

Czy warto ubiegać się o zamówienia publiczne Instytucji Unii Europejskiej? Jakie kroki podjąć i w jaki sposób spełnić określone w nich wymagania prawne? Gdzie wyszukiwać zamówienia organizacji międzynarodowych biorąc pod uwagę również platformy biznesowe? W jaki sposób przełożyć to na wartość biznesową?

Tym razem przybliżmy uczestnikom seminarium przede wszystkim szeroki wachlarz zamówień Instytucji Unii Europejskiej, który obejmuje dostawy i usługi o wartości rocznej powyżej 400 mld euro. Omówione zostaną aktualne postępowania, w których polscy przedsiębiorcy mogą brać udział, a także płynące z tego korzyści i wyzwania dla przedsiębiorcy. Następnie zostaną przedstawione i omówione systemy wyszukiwania przetargów ogłaszanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, NATO czy Bank Światowy obejmujące wyszukiwarki publiczne i biznesowe, które w przystępny sposób gromadzą i filtrują w jednym miejscu przetargi ogłaszane przez powyższe organizacje. Dzięki temu uczestnicy seminarium poznają sposób na efektywne zbieranie informacji o potencjalnych szansach biznesowych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorców zajmujących się dostawą mebli i wyposażenia biurowego, środków medycznych, sanitarnych i czystości oraz żywności , a także wykonawców robót budowlanych i inżynierów świadczących usługi nadzoru projektowego. Zapraszamy również firmy zajmujące się kreacją oprogramowania i wykonawców z branży IT, biura tłumaczeń oraz firmy świadczące usługi z zakresu ubezpieczeń.

 

Gdzie i kiedy?

14 marca 2024, godz. 9:30-12:30. Seminarium.

Olivia Business Centre, Olivia Six

Aleja Grunwaldzka 472 D

Gdańsk

 

Program
9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.10 Powitanie
10.10-11.10 Zamówienia instytucji Unii Europejskiej na przykładach Karolina Kulińska
11.10 – 11.20 Przerwa
11.20 – 11.50 Jak szukać przetargów na świecie? Systemy wyszukiwania przetargów organizacji międzynarodowych Jędrzej Lutomski
11.50 – 12.30 Networking

 

Sylwetki prelegentów
Karolina Kulińska

Prawnik z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej

Radca prawny. Absolwentka prawa europejskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Interesuje się tematyką europejską, w szczególności środkami unijnymi w zamówieniach publicznych oraz kwalifikowalnością wydatków w ramach projektów współfinansowanych z UE.

Jest liderem zespołu ds. unijnych wyodrębnionego w ramach działu prawnego Wielkopolskiej Grupy Prawniczej. Prowadzi fanpage pn. „Projekty bez korekty”, na którym publikuje treści związane z szeroko pojętymi środkami unijnymi, korektami finansowymi oraz dobrymi praktykami przy realizacji projektów. Brała także czynny udział w weryfikacji wniosków o płatność dla ówczesnego Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji. Pracowała także nad przygotowaniem sprawozdań z zagranicznych rynków zamówień publicznych takich jak rynek belgijski i norweski.

Specjalizuje się w obsłudze klientów będących beneficjentami środków unijnych na każdym etapie realizacji projektów. Przyświeca jej założenie, że każde naruszenie w projekcie zdiagnozowane na odpowiednim etapie można rozwiązać bez konieczności nałożenia na beneficjenta korekty finansowej.

 

Jędrzej Lutomski

Radca prawny.

Członek działu procesowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Na co dzień zajmuje się doradztwem jak i reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych związanych z inwestycjami realizowanymi w ramach prawa zamówień publicznych, oraz dofinansowań w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i zamówień organizacji międzynarodowych oraz prowadzący szkolenia z tego zakresu ze szczególnym uwzględnieniem zamówień NATO.

Ponadto zapewnia klientom wsparcie prawne przy procesie inwestycyjnym oraz w ramach bieżącej działalności gospodarczej klientów, w tym w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego a także prawa handlowego i spraw korporacyjnych.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 12 marca 2024 za pośrednictwem poniższego formularza. Uczestnictwo w wydarzeniu zostanie potwierdzone oddzielnym mailem, który zostanie przesłany w poniedziałek 13 marca. Liczba miejsc ograniczona.

 

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy 2030. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim oraz programów partnerskich.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2, a także art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO, Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zwana w dalszej części Spółką informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: Al. Grunwaldzka 472 D, 80 - 309 Gdańsk, tel.: + 48 58 323 31 00, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl).

2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: rodo@arp.gda.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

3. Dane osobowe osób będących stroną umowy, upoważnionych do reprezentacji, pełnomocników, uczestników targów przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy 2030”, w tym w celu rekrutacji, udziału w spotkaniach, monitoringu, sprawozdawczości, rozliczania wydatków, komunikacji, ewaluacji, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, archiwizacji, w związku z:

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej Rozporządzenie ogólne),

- ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego). Dane osobowe przetwarzane będą w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Ponadto, dane osobowe osób wskazanych w umowie lub w późniejszym kontakcie stron jako odpowiedzialnych za wykonanie umowy, będą przetwarzane w celu współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią).

4. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, w tym Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Pomorskiego oraz stronom i innym uczestnikom postępowań związanych z dochodzeniem zwrotu środków, w tym prowadzonych postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zwrocie środków. Dane osobowe będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, usług archiwizacji i niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu (i uprawnionemu) taką informacją, a także publikowane w BIP.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:
1) dostępu do swoich danych;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, w tym wzięcia udziału w projekcie.

 

Informacje

Jolanta Carkowska

e-mail: jolanta.carkowska@arp.gda.pl

tel. 609 000 250

Panel dostępności