Broker Eksportowy

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy odbywa się na następujących zasadach:
  Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100.
 2. Państwa dane przetwarzamy w celu:
  – nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z udziałem w projekcie
  – przekazywaniu aktualnych informacji o działaniach w projekcie
  – realizacji działań realizowanych w ramach projektu
  – ewaluacji i archiwizacji projektu
 3. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj. informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
  Państwa dane przetwarzamy:
  – ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie w projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub tez do podjęcia – na podstawie Państwa żądania – działań związanych z przyjęciem Państwa do projektu przed zawarciem takiej umowy ( art.6 ust.1 lit.b RODO)
  – ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizacje projektu ( art.6 ust.1 lit.c RODO)
  – ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które sa przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją projektów i udzieleniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu ( art.6 ust.1 lit.f RODO)
  – w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projektach ( art. 6 ust. 1 lit.a RODO)
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
 6. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu do 31 grudnia 2028 r.
 7. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
 8. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
 9. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
 10. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
 11. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Odbiorcami Państwa danych są: partnerzy projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizacje projektu – Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują działania w projekcie ( np. Brokerzy eksportowi) w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
 12. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.
 13. Z inspektorem danych osobowych Agencji Rozwoju Pomorza S.A. można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@arp.gda.pl;

Panel dostępności