Broker Eksportowy

Rozwiń swój eksport z Brokerem zagranicznym!

Dostarczanie firmom specjalistycznych informacji o interesujących je rynkach zagranicznych, pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizacja spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą – to nowy obszar działań w naszym projekcie. Rusza konkurs dla firm chcących otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnej usługi Brokera zagranicznego. Termin składania dokumentów konkursowych upływa 22 marca 2019 r.

W działalności eksportowej firmy dobre rozpoznanie interesującego ją rynku zagranicznego oraz nawiązanie tam pierwszych kontaktów biznesowych zajmuje dużo czasu i pochłania spore koszty. Jest to poważna bariera w rozwoju firmy w tym obszarze. Pomoc w pokonaniu tego pierwszego
i najtrudniejszego kroku może otworzyć nowy rozdział w historii firmy, która ma ambicję rozwijania ekspansji na rynki zagraniczne. Tę pomoc oferuje projekt Pomorski Broker Eksportowy dzięki nowej usłudze Brokera zagranicznego.


Na czym polega usługa Brokera zagranicznego?

Usługa składała się z dwóch etapów:

etap I – wykonanie badań i analiz wybranego przez firmę rynku zagranicznego, w tym badania możliwości wejścia firmy ze swoimi produktami na ten rynek oraz poszukiwanie i pomoc w inicjowaniu kontaktów biznesowych,

etap II – organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi kooperantami


Ważne informacje organizacyjne

– Czas realizacji usługi dla firmy to 150 dni. Usługa zostanie zrealizowana najpóźniej do końca 2019 roku.

– Usługa jest bezpłatna, objęta pomocą de minimis w wysokości 100 % kosztu usługi netto.

– Firma zobowiązana będzie do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 30% kosztu usługi brutto przy popisaniu umowy. Szacowany koszt usługi wynosi 70 000,00 zł netto.

– Usługa świadczona będzie przez wykonawcę wybranego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w przetargu.


Jakich rynków dotyczy usługa?

Działania w ramach Brokera zagranicznego mogą dotyczyć jednego z rynków: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj),Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii. To kierunki ekspansji zagranicznej, które zostały wytyczone jako strategiczne dla działań projektu w roku 2019.


Broker zagraniczny – dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział firmy, które spełnią następujące warunki: 

– są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją MŚP zawartą w Załączniku nr 1 do GBER, 

– posiadają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa pomorskiego, 

– uczestniczyły w badaniu Proeksport i posiadają rekomendacje Brokera eksportowego w zakresie skorzystania z usługi, 

– wybiorą i wskażą we wniosku jeden z rynków zagranicznych, którego ma dotyczyć usługa Brokera zagranicznego,

– spełniają kryteria dot. skorzystania z pomocy de minimis udzielanej na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015, poz. 488), Firmy mogą skorzystać ze wsparcia w ramach Brokera zagranicznego pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach nie przekroczy kwoty 200 tysięcy EUR, a w przypadku firmy ubiegającej się o to wsparcie prowadzącej działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tysięcy EUR, 

– nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki europejskie, 

– posiadają potencjał eksportowy – weryfikowany na podstawie badania Proeksport, 


Rekrutacja firm chcących skorzystać z usługi

Usługą Brokera zagranicznego wspartych zostanie około 20 firm posiadających wysoki potencjał eksportowy oceniony na podstawie wyników badania Proeksport oraz informacji zawartych we wniosku złożonym w konkursie. Dokumenty do konkursu można składać w terminie od 18.02 do 22 marca 2019 roku. Po zakwalifikowaniu firmy do skorzystania z usługi Agencja Rozwoju Pomorza S.A. podpisze z nią umowę na skorzystanie ze wsparcia.

Komplet dokumentów do konkursu znajduje się w na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.


Informacje

Informacje o Brokerze zagranicznym dostępne są pod numerem tel. 58 32 33 106, e-mail: joanna.wolczyk@arp.gda.pl

Panel dostępności