Broker Eksportowy

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – listopad 2021 r.

Wzrost polskiego eksportu o 22,5%, mniejszy udział Niemiec w polskim eksporcie, eksportowy wzrost we wszystkich sekcjach towarowych – tak właśnie wyglądał okres od stycznia do listopada 2021 w handlu zagranicznym.

Według danych GUS opublikowanych 17.01.2022 r. saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski za okres styczeń – listopad 2021 wyniosło 4,3 mld zł.

Obroty towarowe naszego kraju wyniosły 1 189,1 mld PLN w eksporcie oraz 1 184,8 mld PLN w imporcie. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku eksport wzrósł o 22,5%, a import o 28%.

Patrząc na wartość eksportu w dolarach USA wyniósł on 311,0 mld USD (wzrost o 25,3%) . Łącznie z importem dał on dodatnie saldo obrotów towarowych ukształtowane na poziomie 1,2 mld USD. W analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 11,5 mld USD.

Natomiast eksport wyrażony w euro wyniósł 260,9 mld EUR (wzrósł odpowiednio o 18,9%). Wzrost eksportu, jak i importu w miesiącach styczeń-listopad 2021 r. daje również dodatnie saldo – 1,0 mld EUR. W analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 10,1 mld EUR.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska miała z krajami rozwiniętymi – 86,4%, w tym 74,9% z krajami UE. Poziomy są bardzo podobne do wyników z ostatniego roku: w analogicznym okresie ubiegłego roku eksport wynosił  86,5% (w tym UE 74,1%).

Najmniejszy udział mieliśmy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,7% (w ubiegłym roku 5,9%).

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65% eksportu (w analogicznym okresie 2020 r. – 66%).

Udział w eksporcie naszego największego partnera handlowego – Niemiec, zmniejszył się w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniósł 28,7%. Na drugim i trzecim miejscu w naszej wymianie handlowej znajdują się Czechy i Francja, która zanotowała wzrost w porównaniu do 2020 r.

 

GUS podaje, że najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-listopad 2021 r. dotyczył:

  • paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (wzrost o 67,1%)
  • olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (wzrost o 50,8%)
  • surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (wzrost o 35,6%)
  • towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (wzrost o 27,9%)
  • chemii i produktach pokrewnych (wzrost o 22,5%)
  • różnych wyrobów przemysłowych (wzrost o 22,0%)
  • maszyn i urządzeń transportowych (wzrost o 21,5%)
  • towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (wzrost o 17,2%)
  • żywności i zwierząt żywych (wzrost o 13,0%)
  • napojów i tytoniu (wzrost o 1,3%).

Źródło przywołanych danych dot. handlu zagranicznego:
GUS: Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2021 roku (z dnia 17.01.2022)

 

Panel dostępności