Broker Eksportowy

Trwa nabór wniosków o udzielenie grantu

Przypominamy, że od 4 marca trwa nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych oraz grup przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.

 

Informujemy, że na dzień 13.03.2019 r., tj. w pierwszych 10. dniach naboru, złożono 40 wniosków o udzielenie grantu na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 2 mln zł.

Przypominamy, że alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 5 mln zł.

 

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 4 marca 2019 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu dostępnym na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do dwóch rodzajów wnioskodawców:

 wnioskodawców indywidualnych, tj. mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty indywidualnie;

– wnioskodawców grupowych, tj. instytucji otoczenia biznesu realizujących projekty na rzecz grupy MŚP, przy czym ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być jedynie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a realizowane w ramach projektu pojedyncze wydarzenie musi wspierać działalność eksportową co najmniej trzech ostatecznych odbiorców wsparcia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje projekty polegające na udziale przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w imprezie promocyjnej. Szczegółowy katalog wydatków znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

· w przypadku wnioskodawcy indywidualnego:

– 40 000 PLN, jeżeli w projekcie nie zaplanowano wydarzeń uwzględniających koszty wynajmu i/lub budowy stoiska wystawowego;

– 60 000 PLN, jeżeli w projekcie zaplanowano wydarzenia uwzględniające koszty wynajmu i/lub budowy stoiska wystawowego, przy czym dofinansowanie na pozostałe wydarzenia nie może przekroczyć 40 000 PLN;

· w przypadku wnioskodawcy grupowego:

– 400 000 PLN (jednak nie więcej niż 40 000 PLN na jedno przedsiębiorstwo będące ostatecznym odbiorcą wsparcia), jeżeli w projekcie nie zaplanowano wydarzeń uwzględniających koszty wynajmu i/lub budowy stoiska wystawowego;

– 600 000 PLN (jednak nie więcej niż 60 000 PLN na jedno przedsiębiorstwo będące ostatecznym odbiorcą wsparcia), jeżeli w projekcie zaplanowano wydarzenia uwzględniające koszty wynajmu i/lub budowy stoiska wystawowego, przy czym dofinansowanie na pozostałe wydarzenia nie może przekroczyć 400 000 PLN łącznie i 40 000 PLN na jedno przedsiębiorstwo będące ostatecznym odbiorcą wsparcia.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 5 000 000 PLN.

Dokumenty i materiały

– Dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie Agencji Rozwoju Pomorza

– Prezentacja ze spotkania informacyjnego cz. I

– Prezentacja ze spotkania informacyjnego cz. II

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 8 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

o Agata Maleszyk, tel. (58) 32 33 220,
e-mail: agata.maleszyk@arp.gda.pl,

o Małgorzata Zacharzyńska, tel. (58) 32 33 108,
e-mail: malgorzata.zacharzynska@arp.gda.pl.

Panel dostępności