Broker Eksportowy

RAPORTY branżowe

ANALIZA WYBRANYCH BRANŻ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Przedmiotem raportów jest analiza wybranych branż gospodarki, zidentyfikowanie pomorskich przedsiębiorstw należących do tych branż oraz wyznaczenie potencjalnych zagranicznych rynków zbytu.

W raporcie zawarta jest analiza i ocena działalności eksportowej wybranych branż i produktów, które oferują, w tym:

 • charakterystyka podmiotów reprezentujących wybrane, pomorskie branże,
 • charakterystyka działalności eksportowej podmiotów reprezentujących wybrane, pomorskie branże,
 • identyfikacja produktów o największym potencjale eksportowym w poszczególnych branżach,
 • określenie silnych i słabych stron pomorskich branż,
 • identyfikacja trudności i barier w rozwoju wybranych, pomorskich branż,
 • opracowanie prognoz i możliwych perspektyw rozwoju branży,
 • określenie kierunków eksportowych charakteryzujących się największym potencjałem,
 • charakterystyka wybranych branż w województwie pomorskim na tle tożsamych branż w Polsce,
 • identyfikacja czynników makroekonomicznych i trendów gospodarczych oddziałujących na wybrane branże i ich produkty,
 • identyfikacja organizacji branżowych (zrzeszeń regionalnych, krajowych, magazynów, stron internetowych branż).


W badaniach Wykonawca zastosował triangulację metodologiczną. Podejście takie umożliwiło uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu, pozwoliło też wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej neutralizacji ich słabości. Uzyskany w ten sposób materiał z jednej strony pozwolił na statystyczną analizę danych, z drugiej zaś umożliwił zebranie pogłębionych informacji o charakterze wyjaśniającym. W ramach niniejszego opracowania wykorzystano techniki: desk research, CATI oraz ITI.

POBIERZ:

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH WYBRANYCH ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ SPRZEDAŻY NA NICH TRZECH RODZAJÓW PRODUKTÓW O NAJWIĘKSZYM POTENCJALE EKSPORTOWYM

Raporty zawierają analizy rynków zagranicznych, wybranych ze względu na możliwości sprzedaży na nich trzech rodzajów produktów o największym potencjale eksportowym z analizowanych branż. W raporcie zidentyfikowane zostały trzy najbardziej perspektywiczne produkty  pod względem eksportu dla każdej z branż, wskazane zostały  trzy  najbardziej perspektywiczne rynki zagraniczne dla każdej z branż ze względu na możliwość sprzedaży na nich pomorskich produktów, określone zostały sposoby wejścia na rynek, scharakteryzowane zostały bariery formalne i nieformalne eksportu i wejścia na rynek min. kulturowe, opisane zostały działania marketingowe i promocyjne na rynku w celu sprzedaży zidentyfikowanych produktów, scharakteryzowane zostały ogólne trendy gospodarcze i społeczne na rynkach.

Zważywszy na zakres przedmiotowy projektu Wykonawca zastosował triangulację metodologiczną. Podejście takie umożliwiło uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu, pozwoliło też wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej neutralizacji ich słabości. Uzyskany w ten sposób materiał z jednej strony pozwolił na statystyczną analizę danych, z drugiej zaś umożliwił zebranie pogłębionych informacji o charakterze wyjaśniającym. W ramach niniejszego opracowania wykorzystano techniki: desk research, CATI oraz ITI.

POBIERZ:

 
Wszystkie powyższe opracowania zostały zrealizowane przez wykonawcę: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
 

BAZA WIEDZY O INNYCH BRANŻACH

Analizy branżowe – Platforma Wsparcia Eksportu PKO Banku Polskiego

Platforma Wsparcia Eksportu to najnowsze rozwiązanie PKO Banku Polskiego dla eksporterów oraz firm planujących ekspansję zagraniczną. Platforma to m.in. dostęp do aktualnych analiz branżowych oraz najnowszych informacji o 130 rynkach zagranicznych. Wśród głównych branż eksportowych możemy znaleźć opracowania:

 • Branży nabiałowej
 • Słodyczy
 • Mięsa i wyrobów z mięsa
 • Kosmetyków
 • Mebli
 • Tworzyw sztucznych
 • Odzieży
 • Produktów farmaceutycznych

Ponadto platforma dysponuje wyszukiwarką, gdzie możemy szukać raportów według branż, kategorii czy krajów.


Analizy sektorowe – PKO Bank Polski

Zbiór opisów, opracowań nt. sektorów polskiej gospodarki.  Centrum Analiz PKO BP prezentuje informacje o różnych branżach, m. in.: urządzeń medycznych, spożywczej, branży wydobywczej, produkcyjnej maszyn i urządzeń.


Opracowania sektorowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

PAIH na swojej stronie internetowej publikuje raporty prezentujące wybrane sektory polskiej gospodarki. Prócz ogólnej charakterystyki sektorów, publikacje opisują m.in. największe działające w Polsce przedsiębiorstwa, kwestie rynku pracy, inwestycji zagranicznych oraz perspektywy rozwoju.


Analiza branż eksportowych – Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.)

Analiza przedstawia, które z branż są „najbardziej eksportowe” w naszym kraju. KUKE S.A. proponuje 3 podejścia: 

 • udział przychodów z tytułu eksportu do przychodów ogółem (mapa branż eksportowych),
 • ujęcie przychodowe – branże uszeregowane są według wysokości generowanego przez eksport przychodu,
 • saldo obrotów z zagranicą – branże uszeregowane są według otrzymanej różnicy pomiędzy przychodami z tytułu eksportu a wartością zakupów z importu.

Zastosowany został podział na podmioty:

 • “średnie” – zatrudniają 9-50 osób
 • “duże” – zatrudniają powyżej 50 osób

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PARP realizuje projekt „Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021”. Projekt ten jest jednym z elementów Programu Flagowego „Polskie Meble”, który ma na celu stworzenie systemu wzmacniającego globalną pozycję polskiej branży meblarskiej.

Strategia realizowana jest w celu zapewnienia spójnego i pozytywnego wizerunku polskiej branży meblarskiej oraz wspierania gospodarczej aktywności polskich przedsiębiorców z tej branży za granicą. Dokument zawierać będzie rekomendacje w zakresie budowania unikalnego wizerunku marki polskiej branży meblarskiej i jej pozycjonowania na rynkach międzynarodowych oraz długookresowe wytyczne do komunikacji marki. Strategia odwoływać się będzie do interesów branży, która jest równocześnie jej adresatem.


Centrum Analiz Branżowych

CAB to agencja badawcza specjalizująca się w badaniach rynku stolarki budowlanej w Polsce oraz w pozostałych krajach europejskich. Udostępniają raporty dotyczące rynku płytek ceramicznych, kostki brukowej, mebli, szyb, okien.Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

KOWR udostępnia analizy i informacje dotyczące rynków produktów rolnych i żywnościowych, a także realizacji mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.

Raz na kwartał udostępniana jest prognoza cen podstawowych produktów rolno-żywnościowych sporządzana na podstawie przewidywań Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych.

W analizie handlu zagranicznego omówione są obroty głównymi grupami produktów w ujęciu ilościowym i wartościowym ze wskazaniem najważniejszych partnerów handlowych z uwzględnieniem zmian w odniesieniu do poprzedniego roku.